Powiązania produktowe

Krajowa Instytucja Wspomagająca prowadząc Sekretariat Ogólny Sieci Tematycznych podejmuje działania na rzecz wymiany informacji o realizowanych projektach innowacyjnych na poziomie centralnym i regionalnym.

W niniejszej zakładce udostępniamy Państwu prezentacje przedstawiające informacje dotyczące bloków tematycznych, a także przykładów projektów innowacyjnych realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym.

Adaptacyjność

Powiązania w obszarze rozwiązań dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu
pdfPrezentacja - X posiedzenie KST Adaptacyjność


Powiązania w obszarze wydłużania aktywności zawodowej osób 50+
pdfPrezentacja - XI posiedzenie KST Adaptacyjność

Powiązania w obszarze przedsiębiorczości akademickiej oraz współpracy biznesu z sektorem nauki
pdfPrezentacja - XII posiedzenie KST Adaptacyjność

Dobre rządzenie

Koncepcja blokowego wsparcia upowszechniania i włączania produktów projektów innowacyjnych w obszarze dobrego rządzenia.
pdfPrezentacja - KST Dobre Rządzenie XXII posiedzenie


Rozwiązania w obszarze adaptacyjności
pdfPrezentacja - XXIV posiedzenie KST Dobre rządzenie

Rozwiązania w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego
pdfPrezentacja - XXV posiedzenie KST Dobre rządzenie

Edukacja i szkolnictwo wyższe

Rozwiązania w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiązaniu z rynkiem pracy
pdfPrezentacja - KST Edukacja i szkolnictwo wyższe XXIII posiedzenie


Powiązania w obszarze rozwiązań skierowanych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
pdfPrezentacja - XXIV posiedzenie KST Edukacja i szkolnictwo wyższe

Powiązania w obszarze rozwiązań skierowanych do uczniów o indywidualnych potrzebach edukacyjnych
pdfPrezentacja - XXV posiedzenie KST Edukacja i szkolnictwo wyższe

Zatrudnienie i integracja społeczna

Rozwiązania w obszarze instrumentów interwencji socjalnej i wyrównywania szans
pdfPrezentacja - KST Zatrudnienie i integracja społeczna XIII posiedzenie

Powiązania w obszarach rozwiązań dotyczących: godzenia ról zawodowych i rodzinnych, aktywizacji zawodowej osób opuszczających zakłady karne
pdfPrezentacja - XIV posiedzenie KST Zatrudnienie i integracja społeczna


Powiązania w obszarach: Działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej; Aktywizacja zawodowa absolwentów i osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia; Działania na rzecz osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy; Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
pdfPrezentacja - XV posiedzenie KST Zatrudnienie i integracja społeczna