11 lutego 2015

Centrum Projektów Europejskich Instytucją Pośredniczącą dla Działania 4.3 (Współpraca ponadnarodowa) w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER Wydrukuj

Informujemy, że w dn. 13 stycznia 2015 r., na mocy Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, zawartego pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Centrum Projektów Europejskich (CPE), CPE powierzono realizację zadań Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działania 4.3 (Współpraca ponadnarodowa) w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Do najważniejszych zadań IP należą m.in.:

  1. Dokonywanie wyboru projektów w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący dla Programu;
  2. Zawieranie z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, umów o dofinansowanie projektu;
  3. Monitorowanie postępów i rozliczanie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu zgodnie z przyjętymi procedurami;
  4. Kontrola realizacji dofinansowanych projektów;
  5. Monitorowanie postępów w realizacji Działania;
  6. Prowadzenie ewaluacji w oparciu o Plan ewaluacji PO WER;
  7. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

Kwota alokacji na finansowanie projektów w latach 2014−2020 wynosi ponad 100 mln EUR.

Na stronie internetowej CPE (http://www.cpe.gov.pl/) została uruchomiona zakładka poświęcona działalności Instytucji Pośredniczącej, w której przedstawione są informacje na temat planowanych w 2015 roku konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO WER.