Projekty Współpracy Ponadnarodowej

Współpraca ponadnarodowa z perspektywy realizatorów projektów

Publikacja jest poświęcona najistotniejszym korzyściom wynikającym z realizacji projektów we współpracy ponadnarodowej. Stanowi ona kontynuację i uzupełnienie publikacji "Partnerstwo bez granic",wydanej przez Krajową Instytucję Wspomagającą w 2011 roku. Broszura zawiera omówienie wyników badania ankietowego przeprowadzonego przez Krajową Instytucję Wspomagającą – Centrum Projektów Europejskich. Celem badania było poznanie doświadczeń polskich projektodawców w realizowaniu inicjatyw/programów o charakterze ponadnarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współpracy ponadnarodowej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

pdfWspółpraca ponadnarodowa z perspektywy realizatorów

Partnerstwo bez granic (wersja polska i angielska)

Niniejsza publikacja została przygotowana w odpowiedzi na pojawiające się problemy ze znalezieniem wiarygodnych partnerów ponadnarodowych, w celu wspólnej realizacji projektów. Uwzględnia też zagrożenia które pojawiają się na etapie realizacji projektów. Publikacja jest dostępna również w języku angielskim.

Projekty współpracy ponadnarodowej - podręcznik dla projektodawców

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla projektodawców projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powstał na podstawie doświadczeń beneficjentów Programu Leonardo da Vinci i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które stanowiły szczególnie ważne źródło wiedzy na temat dobrych i złych praktyk we współpracy ponadnarodowej.
 
Celem niniejszej publikacji jest udostępnienie projektodawcom przygotowującym wnioski o dofinansowanie projektów – składane zarówno w trybie konkursowym, jak i systemowym – pełnego zakresu informacji i wskazówek dotyczących projektów współpracy ponadnarodowej, niezbędnych do ich właściwego przygotowania. Założeniem autorów było kompleksowe i przejrzyste przedstawienie tej problematyki.
 
Do Podręcznika dołączona jest również tabela zgłoszonych uwag do wersji roboczej dokumentu ze wskazaniem, co do stopnia uwzględnienia uwag w ostatecznym dokumencie.
Dostępna jest również angielskojęzyczna wersja podręcznika.

zipprojekty_wspolpracy_ponadnarodowej.zip