PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia

Obszar wsparcia:
 • Adaptacyjność
Rodzaj projektu:
 • projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym
Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Odbiorcy:
 • Podmioty ekonomii społecznej
Użytkownicy:
 • Instytucje szkoleniowe
Opis rozwiązania:

Nazwa rozwiązaniaPFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia

Rozwiązanie odpowiada na problem niewystarczającego wsparcia sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie szkoleń, a także braku kompleksowego podejścia łączącego wysoką jakość szkoleń, pomoc finansową i pomoc doradczą.

Rozwiązaniem jest system podmiotowego finansowania kształcenia, ograniczający możliwość wydawania publicznych środków jedynie w instytucjach szkoleniowych, spełniających wymagany przez region poziom. Sposobem na zapewnienie jakości usług szkoleniowych jest proces weryfikacji instytucji szkoleniowych pod kątem spełniania Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) w drodze samooceny, a następnie audytu. Prowadzony jest on przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce (funkcjonujące w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie) w instytucjach szkoleniowych, zainteresowanych uzyskaniem znaku jakości MSUES. Weryfikacji może poddać się każda instytucja chcąca wejść do systemu, niezależnie od swojej wielkości, liczby i tematyki prowadzonych szkoleń czy obszaru funkcjonowania. Tylko pozytywna ocena audytu pozwala przyznać instytucji znak jakości. Jego posiadanie jest warunkiem niezbędnym do oferowania usług szkoleniowych w ramach systemu. W momencie otrzymania znaku jakości instytucja szkoleniowa zostaje wpisana do bazy instytucji szkoleniowych zweryfikowanych pod względem spełniania standardów, co stanowi pierwszy element systemu podmiotowego finansowania kształcenia. System ten nie zaburza konkurencyjności instytucji szkoleniowych, bo decyzja o skorzystaniu z oferty konkretnej instytucji leży po stronie przedsiębiorcy.

Drugim elementem systemu jest mechanizm dystrybucji środków publicznych w postaci bonów szkoleniowych. Pomoc publiczna podąża za przedsiębiorcą, który jest podmiotem wsparcia, co oznacza, że decyduje o wyborze szkolenia odpowiedniego dla siebie i swoich pracowników, a także może liczyć na maksymalne uproszczenie procedur systemu i redukcję kwestii biurokratycznych.

Trzecim elementem systemu jest metoda wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie rozwoju kapitału intelektualnego. Rekrutację firm do systemu prowadzić będzie wyspecjalizowany zespół konsultantów systemu bonowego. Konsultant wprowadza przedsiębiorcę do systemu, pomaga mu w wypełnieniu formalności związanych z pomocą publiczną, wyjaśnia elementy związane z rozliczaniem bonu oraz – w razie potrzeby – uczestniczy w diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych firmy i jej pracowników. Informuje go również o zasadach korzystania z systemu i o ofercie szkoleniowej zweryfikowanych pod względem jakości instytucji szkoleniowych


Kto może skorzystać:

Rozwiązanie skierowane jest do dysponentów środków publicznych na szkolenia, np. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Zarządu Województw, Urzędów Marszałkowskich, a także pozostałych instytucji decyzyjnych w obszarach związanych z systemem: Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z rozwiązania mogą korzystać również instytucje szkoleniowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.


Innowacyjność:

W obecnym systemie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce nie ma mechanizmu pozwalającego na dystrybucję środków na szkolenia o sprawdzonej jakości, w sposób zindywidualizowany i bezpośrednio powiązany z potrzebami firmy, a jednocześnie nieobciążający przedsiębiorcy koniecznością przygotowania wniosku o dofinansowanie. 


Skuteczność:

Przewidywany termin walidacji rozwiązania: lipiec 2015 roku.


Elementy składowe (do zastosowania w praktyce):

 • Księga procedur systemu PFK

 • Opis mechanizmu dystrybucji środków

 • Opis uwarunkowań w zakresie zapewniania jakości szkoleń, w tym opis przygotowania bazy zweryfikowanych pod względem spełniania MSUES instytucji szkoleniowych

 • Podręcznik dotyczacy metody wsparcia MSP w zakresie rozwoju kapitału intelektualnego

 • Projekt zapisów na poziomie regionalnym i krajowym w zakresie dysponowania środkami publicznymi na szkolenia dla MSP w Programie Operacyjnym 2014-2020 (zapisy do uwzględnienia w wytycznych i/lub szczegółowych opisach priorytetów i planach działań)
Załącznik: application/zipProdukt finalny.zip
Beneficjent:
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Fiszka projektowa: application/pdfFiszka.pdf
Strona www:

www.wup-krakow.pl

Rodzaj produktu:
 • produkt finalny projektu innowacyjnego
 • produkt współpracy ponadnarodowej
Status produktu/rozwiązania:
 • PWP opracowany