Biblioteka Kiw

ABC innowacyjności Wydrukuj

Czym są projekty innowacyjne (PI)?

PROJEKT INNOWACYJNE:
poszukują nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS.


O dofinansowanie jakich PI można się starać?

ISTNIEJĄ 2 RODZAJE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH:

  • Projekt innowacyjny testujący (PIT) – którego celem jest wypracowanie, upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu polityki i praktyki nowych rozwiązań.
  • Projekt innowacyjny upowszechniający (PIU) – którego celem jest jedynie upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu polityki i praktyki rozwiązań wypracowanych wcześniej w ramach innych programów unijnych lub innych projektów PO KL (np. Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Programu Leonardo da Vinci, projektów innowacyjnych testujących itp).


Co jest istotą PI?

  • PRODUKT FINALNY projektu innowacyjnego testującego – czyli model, narzędzie, instrument, nowe rozwiązanie, nowe podejście do rozwiązania problemów, nowa metoda postępowania stosowana przez i wobec elementów grupy docelowej. Produkt finalny to najważniejszy element, stanowiący zarazem kluczowy produkt projektu innowacyjnego testującego. Musi posiadać konkretną formę, np. poradnika, instrukcji, przewodnika, programu kształcenia.
  • GRUPA DOCELOWA - osoby, grupy, środowiska, które wymagają wypracowania nowych rozwiązań, w przypadku projektów innowacyjnych składająca się z tzw. odbiorców i użytkowników.
  • ZASADA EMPOWERMENT – czyli zasada zaangażowania w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych, czyli użytkowników i odbiorców.
  • UPOWSZECHNIANIE – czyli przekazywanie do określonych adresatów merytorycznych informacji na temat wypracowywanych w projekcie rezultatów oraz przede wszystkim produktu finalnego, celem ułatwienia i stworzenia podstaw szerszego wykorzystania ich w praktyce np. przez inne podmioty. W przypadku Projektów Innowacyjnych działania te są obligatoryjne (w standardowych – zalecane).
  • MAINSTREAMING – czyli włączanie produktów projektów innowacyjnych do głównego nurtu polityki lub praktyki.
  • ETAPOWOŚĆ REALIZACJI w przypadku projektów innowacyjnych testujących - są one nastawione na badanie i rozwój konkretnego produktu, stąd też każdy z tych projektów musi być realizowany w dwóch etapach:

Etap I: Przygotowania (czas trwania: 3 - 8 miesięcy):
a) diagnoza i analiza problemu;
b) tworzenie partnerstwa (jeżeli jest przewidziane);
c) opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego.
Pierwszy etap realizacji projektu innowacyjnego kończy się opracowaniem strategii, która opiniowana jest przez właściwą Sieć Tematyczną. IOK na podstawie przedstawionej rekomendacji podejmuje decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu strategii. Przygotowanie strategii przez beneficjenta i jej akceptacja przez IOK warunkują przejście do drugiego etapu realizacji i tym samym możliwość kontynuacji projektu.

Etap II: Wdrożenia
a) testowanie opracowanego produktu;
b) analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu – m.in. ewaluacja zewnętrzna produktu;
c) opracowanie produktu finalnego – m.in. walidacja rezultatów dokonywana przez właściwą Sieć
Tematyczną.
Negatywna walidacja rezultatów może skutkować zmniejszeniem wartości umowy o dofinansowanie projektu lub jej rozwiązaniem.
d) upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki.


Z jakimi dokumentami należy się zapoznać?

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY, Z KTÓRYMI NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ ZANIM ROZPOCZNIEMY APLIKOWANIE O ŚRODKI Z PO KL:

Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL;
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL;
Zasady finansowania PO KL;
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL;
Komentarz do ww. Instrukcji;
Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców;
Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL;
Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Mainstreaming w pigułce;
Empowerment w projektach innowacyjnych PO KL.


Więcej szczegółów znajduje się w dokumentach programowych i publikacjach Krajowej Instytucji Wspomagającej oraz w szczegółowych zakładkach serwisu internetowego KIW.