@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line

Obszar wsparcia:
 • Zatrudnienie i integracja społeczna
Rodzaj projektu:
 • projekt innowacyjny
Beneficjent: PHU APUS Robert Meller
Odbiorcy:
 • Osoby bezrobotne
Użytkownicy:
 • Instytucje rynku pracy
Opis rozwiązania:

Nazwa rozwiązaniaWieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ) aplikacja on-line

Rozwiązanie wypracowane w projekcie odpowiada na problemy związane z niedopasowaniem narzędzi badawczych stosowanych przez doradców zawodowych w stosunku do osób bezrobotnych. Stosowane analizy potrzeb osób bezrobotnych są niedoskonałe i często nie odpowiadają na ich rzeczywiste potrzeby a diagnozy nie odzwierciedlają ich preferencji zawodowych. 

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie ma na celu zwiększenie efektywności wsparcia oferowanego osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo w procesie wchodzenia lub powrotu na rynek pracy, poprzez wykorzystanie innowacyjnego narzędzia pracy dla specjalistów rynku pracy (elektroniczna aplikacja on-line).

W ramach rozwiązania wypracowano aplikację pod nazwą „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych  elektroniczna aplikacji on-line” (WOPZ). Aplikacja to narzędzie diagnostyczne, składające się z: 1. diagnozy preferencji zawodowych; 2. diagnozy preferencji w zakresie właściwości pracy.

Diagnoza preferencji zawodowych uwzględnia 6 typów osobowości, wyodrębnionych w ramach badań przez Hollanda tj.: typ artystyczny, badawczy, realistyczny, konwencjonalny, społeczny i przedsiębiorczy. Uzupełnieniem tej diagnozy jest analiza preferencji klienta odnośnie do wyodrębnionych przez Zespół Metodyczny na podstawie koncepcji Hackmana i Odhama - trzynastu właściwości pracy. Wyniki badania uzyskane dzięki WOPZ mogą zostać skonfrontowane z możliwościami, jakie oferuje osobie badanej rynek pracy. Pozwala to na dokonanie analizy porównawczej, na dostrzeżenie zbieżności, ale też rozbieżności pomiędzy preferencjami/zdolnościami/obawami osoby badanej, a oczekiwaniami rynku pracy. Rozbieżności te zostają omówione przez doradcę, by zoptymalizować decyzje dotyczące realistycznego planowania przyszłości zawodowej. Osoba badana otrzymuje wyniki w formie specjalnego raportu.


Kto może skorzystać:

Z rozwiązania mogą skorzystać pracownicy publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia.


Innowacyjność rozwiązania

Obecnie stosowany schemat tworzenia Indywidualnego Planu Działania jest niedoskonały. Mimo, że doradca może wybrać pewne narzędzia badające profil ogólny np. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, nie dają one kompleksowego obrazu osobowości zawodowej osoby poszukującej zatrudnienia. Innym ograniczeniem przy opracowywaniu IPD jest czas badania. Wybór jednego (podstawowego) narzędzia do zbudowania IPD skraca czas badania, ale powstały w wyniku tego wyboru profil zawodowy osoby jest bardzo ogólny i otrzymane wyniki można poddać szerokiej interpretacji, nie zawsze właściwej. Wybór większej liczby narzędzi przez doradcę do tworzenia IPD powoduje znaczne wydłużenie czasu badania. Kolejnym istotnym ograniczeniem przy dotychczasowym opracowywaniu IPD jest bardzo często problem wynikający z „przeciążenia” serwera Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który uniemożliwia efektywne doradztwo (doradca zawodowy, który chce na umówionym z klientem spotkaniu opracować IPD napotyka trudności o charakterze technicznym, które uniemożliwiają przygotowanie dokumentu). Mając na uwadze istniejące ograniczenia w powszechnym stosowaniu IPD, innowacyjne narzędzie stanowi aletematywną, łatwą w obsłudze, dostępną on-line metodę. Wykorzystanie proponowanego narzędzia skraca czas badania i prowadzi do sporządzenia diagnozy szczegółowej, która pozwoli osobie badanej na lepsze zrozumienie własnych umiejętności i zdolności oraz ułatwi znalezienie pracy. Uzyskane przy użyciu aplikacji WOPZ wyniki badania, na podstawie wielu komplementarnych testów, będą ze sobą powiązane, co zawęzi pole do ich interpretacji. Podejście takie w efekcie dostarczy trafną diagnozę, pozbawioną subiektywnych interpretacji doradcy zawodowego. Kolejną zaletą, wyróżniającą proponowane innowacyjne rozwiązanie od metod tradycyjnych, dotychczas stosowanych w praktyce jest możliwość wizualizacji uzyskanych wyników w postaci czytelnych wykresów, zarówno dla doradcy jak i osoby poszukującej zatrudnienia.


Elementy składowe (do zastosowania w praktyce):

 • Opracowana i wdrożona aplikacja WOPZ dla specjalistów rynku pracy badających predyspozycje zawodowe osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo – dostępna on-line, udostępniona na stronie projektu (www.wopz.apus.edu.pl);

 • „Podręcznik dla użytkownika aplikacji WOPZ” skrócona wersja publikacji –dostępny w formacie PDF – udostępniony na stronie projektu, zawierający: wskazówki jak sporządzać diagnozę preferencji zawodowych z użyciem aplikacji WOPZ, skróconą procedurę przeprowadzania badania testowego (jak diagnozować z wykorzystaniem aplikacji i jak interpretować uzyskane wyniki).

 • „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych – instrukcja dla doradcy” instrukcja informatyczna aplikacji WOPZ udostępniona na stronie projektu zawierająca informacje w zakresie: specyfikacji technicznej, wymagań sprzętowych, uwzględnia instrukcję wypełnienia ankiety, w tym instrukcję odczytania raportów dla doradcy, do których nie ma dostępu badany.

 • „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych – instrukcja dla badanego” – instrukcja informatyczna aplikacji WOPZ udostępniona na stronie projektu, zawierająca informacje z zakresu: specyfikacji technicznej, wymagań sprzętowych, wypełnienia ankiety.

 • „Program szkolenia dla użytkowników aplikacji WOPZ” – (poszerzony o scenariusze prowadzenia zajęć wraz z prezentacjami) udostępniony na stronie projektu.

 • „Publikacja nt. stosowania WOPZ w praktyce” – udostępniona na stronie projektu wersja elektroniczna oraz publikacja bezpłatna wydana w formie książkowej, zawierająca całokształt wiedzy dotyczący WOPZ: założenia teoretyczne, konstrukcję kwestionariusza, podstawową charakterystykę psychometryczną, interpretację wyników, wykorzystanie WOPZ w pracy z osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo. Publikacja to kompendium wiedzy dla specjalisty rynku pracy do samodzielnego stosowania aplikacji WOPZ.
Załącznik: application/zipwopz.zip
Beneficjent:
 • PHU APUS Robert Meller
Fiszka projektowa: application/mswordFiszka projektowa.doc
Raport z ewaluacji zewnętrznej: application/pdfRaport z ewaluacji zewnętrznej.pdf
Strona www:

www.apus.edu.pl

Rodzaj produktu:
 • produkt finalny projektu innowacyjnego
Status produktu/rozwiązania:
 • PI zwalidowany