Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy

Obszar wsparcia:
 • Edukacja i szkolnictwo wyższe
Rodzaj projektu:
 • projekt innowacyjny
Beneficjent: Miasto Łódź
Odbiorcy:
 • Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Użytkownicy:
 • Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
 • Pozostali uczniowie
Opis rozwiązania:

Nazwa rozwiązania: Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego „Kim chciałbym być – kim będę”

Rozwiązanie odpowiada na problem występujący wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (w szczególności absolwentów techników), jakim jest niedopasowanie kwalifikacji zdobytych w procesie kształcenia do wymogów regionalnego i krajowego rynku pracy, co wpływa na ich niską konkurencyjność oraz zwiększenie stopy bezrobocia wśród grupy osób młodych (do 25. roku życia). Uczniowie zwracają uwagę na trudności związane z wyborem odpowiedniego kierunku kształcenia czy też rozwoju zawodowego, który w przyszłości będzie mógł im zapewnić zatrudnienie. Taki stan rzeczy spowodowany jest niedopasowaniem oferty kształcenia szkół do potrzeb potencjalnych uczniów, którzy oczekują kompleksowego wsparcia w wyborze odpowiedniej drogi rozwoju zawodowego i społecznego.

Proponowane rozwiązanie to tzw. Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego „Kim chciałbym być – kim będę”. Program ten łączy tradycyjne podejście do doradztwa zawodowego z nastawieniem na aspekty psychologiczne (moduł I) z kształtowaniem kompetencji personalnych i społecznych (moduł II i V), odniesieniem się do analizy potrzeb rynku pracy (moduł III), uwzględnieniem aspektów administracyjno-prawnych (moduł V) oraz nowym podejściem do potwierdzania kwalifikacji zawodowych w aspekcie Standardów Kwalifikacji Zawodowych oraz Polskiej Ramy Kwalifikacji i Europejskich Ram Kwalifikacji (moduł IV). Proponowane rozwiązanie zakłada realizację programu w ramach wyodrębnionej jednostki lekcyjnej w wymiarze 25 godzin lekcyjnych zajęć grupowych i 2 godzin lekcyjnych konsultacji indywidualnych dla każdego uczestnika.  Przeznaczone jest dla uczniów techników (najkorzystniej w klasie II lub III). Program zawiera pakiet edukacyjny w postaci przewodnika dla uczącego się i poradnika dla nauczyciela. Poradnik składa się z: mini wykładów, ćwiczeń, zaleceń metodycznych, środków dydaktycznych, propozycji oceniania, bogatego spisu literatury i załączników. Trzonem przewodnika są mini wykłady i ćwiczenia.


Kto może skorzystać:

Rozwiązanie może być stosowane przez nauczycieli i doradców zawodowych.


Innowacyjność:

Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego „Kim chciałbym być – kim będę” jest rozwiązaniem szczególnie dedykowanym uczniom techników, dla których aktualnie nie istnieją rozwiązania w tym obszarze. Atutem Programu jest kompleksowe przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, nie tylko przez doradztwo w kwestiach związanych z wyborem ścieżki kariery ale również poprzez rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych, których oczekują pracodawcy.


Skuteczność:

Rozwiązanie zostało przetestowane w praktyce oraz poddane ewaluacji zewnętrznej. Wyniki potwierdzają jego skuteczność. Przykładowe wskaźniki wskazują na podwyższenie o 60% poziomu umiejętności 10 nauczycieli/ek organizujących proces podnoszenia kompetencji personalnych i społecznych oraz podwyższenie o 60% kompetencji personalnych i społecznych u 120 uczniów technikum (66 kobiet i 54 mężczyzn) ze szczególnym uwzględnieniem planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej w powiązaniu z gospodarką opartą na wiedzy.


Elementy składowe (do zastosowania w praktyce):

 • Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego

Publikacja obejmująca następujące moduły tematyczne:

 • Poznaję siebie;
 • Kompetencje personalne i społeczne w kontekście rozwoju zawodowego;
 • Regionalny i ponadregionalny rynek pracy;
 • Kwalifikacje zawodowe. Polska i Europejskie Ramy Kwalifikacji;
 • Indywidualny Plan Działania.

 • Pakiet edukacyjny (dla nauczyciela i dla uczącego się)
 • Przewodnik dla uczącego się i poradnik dla nauczyciela.
Beneficjent:
 • Miasto Łódź
Fiszka projektowa: application/mswordFiszka.doc
Raport z ewaluacji zewnętrznej: application/pdfRaport z ewaluacji zewnętrznej.pdf
Rodzaj produktu:
 • produkt finalny projektu innowacyjnego
Status produktu/rozwiązania:
 • PI zwalidowany