ARENA MOŻLIWOŚCI

Obszar wsparcia:
 • Zatrudnienie i integracja społeczna
Rodzaj projektu:
 • projekt standardowy z komponentem ponadnarodowym
Beneficjent: Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.
Odbiorcy:
 • Osoby bezrobotne
 • Osoby po 45/50 roku życia
 • Osoby niepracujące
Użytkownicy:
 • Instytucje pomocy i integracji społecznej
 • Instytucje rynku pracy
Opis rozwiązania:

Prezentowane rozwiązanie odpowiada na problemy w aktywizacji zawodowo-społecznej osób w wieku 50+ oraz niskiego poziomu zatrudnienia tej grupy w subregionie radomskim. Jedną z przeszkód w tym zakresie są niewystarczające programy wsparcia osób starszych, które mają na celu wprowadzenie ich na rynek pracy.
Wypracowane rozwiązanie (we współpracy z partnerem z Wielkiej Brytanii) to Model aktywizacji osób 50+ , który powstał na podstawie do doświadczeń brytyjskiego programu „New Deal 50+”. Jednym z ważnych elementów metody jest zaangażowanie tzw. Career coacha będącego personalnym doradcą zawodowym każdego z bezrobotnych.


Kto może skorzystać:

Rozwiązania mogą być stosowane przez publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe oraz inne placówki i instytucje, które zajmują się wprowadzaniem osób 50+ na rynek pracy. Zaadaptowane modele skierowane są przede wszystkim do osób powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo).


Korzyści ze współpracy ponadnarodowej:

W projekcie wykorzystano doświadczenia partnera zagranicznego Z Wielkiej Brytanii - Europa Maxima Centre Ltd. Jest to mikroprzedsiębiorstwo z Londynu, które pracuje z osobami z trudnych i zagrożonych bezrobociem środowisk, m.in. w dzielnicach Londynu, które są najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym. Oferuje im sprawny system wsparcia doradczo-szkoleniowego, logistycznego i praktycznego w przejściu z bezrobocia na rynek pracy, w tym m.in. poprzez pomoc w stażach, praktykach i organizacji spółdzielni socjalnych.
Współpraca ponadnarodowa, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz adaptację rozwiązań, przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji pracowników instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową, zwiększy kompetencje osób starszych, a przez to przyczyni się do podwyższenia zdolności do zatrudnienia tej grupy.

Elementy składowe produktów (do zastosowania w praktyce):

Dostosowany do polskiegio rynku pracy Model aktywizacji osób 50+ zawierający:

 • opis poszczególnych elementów modelu wraz z rekomendacjami do ich stosowania;
 • program szkoleniowo-doradczy i rekomendacje dotyczące programów szkoleń - opracowanie zawierające polską wersję programu i rekomendacji dotyczące zakresu i zasad prowadzenia działań szkoleniowo–doradczych;
 • narzędzia doradcze zaadaptowane w ramach projektu;
 • opis Career coacha - opis stanowiska, zakresu kompetencji i wsparcia udzielanego przez doradcę zawodowego.
Beneficjent:
 • Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.
Fiszka projektowa: application/pdfFiszka projektowa.pdf
Strona www:

pracy.com.pl

Rodzaj produktu:
 • produkt współpracy ponadnarodowej
Status produktu/rozwiązania:
 • PWP opracowany