ANIMACJA KULTURY PRZYRODNICZEJ SZANSĄ NA RYNKU PRACY

Obszar wsparcia:
 • Edukacja i szkolnictwo wyższe
Rodzaj projektu:
 • wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej
Beneficjent: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Odbiorcy:
 • Absolwenci
 • Pracownicy naukowi
 • Studenci
 • Uczelnie wyższe
Użytkownicy:
 • Absolwenci
 • Pracownicy naukowi
 • Studenci
 • Uczelnie wyższe
Opis rozwiązania:

Prezentowane rozwiązanie odpowiada na problem niedostatecznych umiejętności praktycznych studentów będący efektem niewystarczającego dostosowania kierunków studiów do potrzeb rynku pracy, w tym brak praktycznej nauki zawodu w programach nauczania. Przekłada sie to na ograniczoną zdolność do szybkiego znalezienia zatrudnienia pracy przez absolwentów. Programy kształcenia nie są dostosowane do oczekiwań i potrzeb pracodawców, co skutkuje powolnym przejściem od nauki na uczelni do czynnego życia zawodowego. Wprowadzenie kształcenia dualnego jest jedną z możliwości poprawy tej sytuacji.

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie, wypracowane przy udziale partnera z Francji, pn. „Nowa specjalność <<Animacja kultury przyrodniczej>>, na kierunkach biologicznym i ochrony środowiska na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie” ma na celu wzbogacenie oferty kształcenia poprzez utworzenie nowej specjalności w oparciu o doświadczenie ponadnarodowego partnera projektu. Dzięki temu nastąpi dopasowanie oferty edukacyjnej uniwersytetu do wymagań szeroko pojętego rynku pracy (na które składają się m.in.: oczekiwania potencjalnych pracodawców; wyzwania współczesnego społeczeństwa, tj.: wzrost „zielonych” inwestycji, budowanie świadomości ekologicznej, rozwiązywanie konfliktów na tle ekologicznym).


Kto może skorzystać:

Rozwiązanie może być stosowane przez uczelnie prowadzące, lub chcące zorganizować, podobne kierunki w systemie kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych. Wsparcie skierowane jest do studentów i kadry dydaktycznej uczelni, a pośrednio do przedsiębiorców i pracodawców zainteresowanych współpracą z uczelnią i późniejszym zatrudnianiem absolwentów.


Korzyści ze współpracy ponadnarodowej:

W projekcie wykorzystuje się długoletnie doświadczenia partnera z Francji. Partner projektu Uniwersytet Burgundzki (UB) dysponuje wysoko wyspecjalizowanym Laboratorium Informacji i Komunikacji Naukowej (CIMEOS), gdzie podejmowane są działania organizacyjne, naukowe i dydaktyczne w obszarze innowacji naukowych i przemian społecznych z udziałem środowiska pracodawców, instytucji kulturalnych i władz lokalnych. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia UB opracował model pracy ze studentami oraz nowatorskie metody kształcenia.

Bezpośrednią korzyścią ze współpracy ponadnarodowej jest zaadaptowanie programu nauczania na nowej specjalności oraz wymiana doświadczeń polskich i francuskich. Współpraca pozwoliła na lepsze przygotowanie kadry dydaktycznej uczelni do prowadzenia tego typu specjalności, a zatem umożliwiła podniesienie jakości kształcenia dzięki lepiej wykwalifikowanej kadrze, a tym samym zwiększyła atrakcyjność tego kierunku dla studentów.

Dzięki lepszemu dostosowaniu programu nauczania do potrzeb rynku pracy zwiększy się motywacja studentów do ukończenia studiów na kierunkach biologicznym i ochrony środowiska. Nowa specjalność umożliwi studentom zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności, a adaptacja rozwiązań francuskich da możliwość zastosowania nowatorskich rozwiązań.


Elementy składowe produktu (do zastosowania w praktyce):

Program nauczania w zakresie nowej specjalności pn. „Animacja kultury przyrodniczej” na kierunkach biologicznym i ochrony środowiska na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Beneficjent:
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Fiszka projektowa: application/mswordFiszka projektowa.doc
Rodzaj produktu:
 • produkt finalny projektu innowacyjnego