Aktywizacja zawodowa mieszkańców Wielkopolski

Obszar wsparcia:
 • Zatrudnienie i integracja społeczna
Rodzaj projektu:
 • projekt standardowy z komponentem ponadnarodowym
Beneficjent: Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski
Odbiorcy:
 • Kobiety
 • Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miast do 25 tys. mieszkańców
 • Osoby bezrobotne
 • Osoby do 25 roku życia
 • Osoby po 45/50 roku życia
 • Osoby niepracujące
Użytkownicy:
 • Administracja samorządowa
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Instytucje rynku pracy
 • Instytucje szkoleniowe
 • Kobiety
 • Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miast do 25 tys. mieszkańców
 • Organizacje pozarządowe
 • Osoby bezrobotne
 • Osoby do 25 roku życia
 • Osoby po 45/50 roku życia
 • Osoby niepracujące
 • Pracodawcy
 • Przedsiębiorcy
Opis rozwiązania:

Prezentowane rozwiązanie odpowiada na problem wysokiego bezrobocia w województwie wielkopolskim oraz pogarszającego się stanu rynku pracy w regionie. Jedną z barier jest niewystarczająca efektywność metod pracy z osobami pozostającymi bez zatrudnienia.

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie zawiera analizę rynków pracy w Wielkopolsce, Włoszech i Grecji wraz z dobrymi praktykami w zakresie aktywizacji zawodowej w nich stosowanymi, ale przede wszystkim znajdują się w niej rekomendacje wypracowane na podstawie doświadczeń partnerów ponadnarodowych. Wśród zalecanych metod wsparcia przedstawiono instrumenty związane z liberalizacją instytucji rynku pracy (poprzez outsourcing większego zakresu usług do instytucji otoczenia biznesu), zastosowaniem zintegrowanych systemów informatycznych dotyczących rejestrów pracowników i poszukujących pracy. Rekomendacje odnoszą się także do kwestii związanych z indywidualnymi programami edukacyjnymi i szkoleniowymi, takimi jak: Erasmus dla młodych przedsiębiorców, szkolenia na odległość, programy na rzecz zmniejszenia zjawiska przedwczesnego ukończenia nauki oraz dostosowania systemów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy, kreowaniem nowych miejsc pracy dla członków asystujących, a także tworzeniem lokalnych planów działania na rzecz zatrudnienia.


Kto może skorzystać:

Rozwiązanie może być stosowane przez instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką bezrobocia, urzędy i instytucje pracujące z osobami bezrobotnymi lub osobami zagrożonymi bezrobociem i ich pracownicy, instytucje otoczenia biznesu, itp.
Wypracowane w projekcie rozwiązanie skierowany jest przede wszystkim do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, w tym w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób do 25. roku życia oraz osób 45/50+, osób zamieszkujących obszary wiejskie.


Korzyści ze współpracy ponadnarodowej:

W projekcie wykorzystano doświadczenia partnerów zagranicznych, Lucca Promos z Włoch oraz University of Thassaly z Grecji. Pierwszy z partnerów to samorząd gospodarczy, instytucja reprezentująca otoczenie biznesu w prowincji Lucca. Drugi partner - Career Office z Uniwersytetu w Tesalii odpowiedzialny jest głównie za jak najbardziej efektywne przejście absolwentów uczelni na rynek pracy. Współpraca ponadnarodowa, poprzez wypracowane rozwiązanie, może przyczynić się do wzmocnienia skuteczności oddziaływania aktywnych polityk rynku pracy i zwiększenia zatrudnienia wśród osób nim objętych.


Elementy składowe produktu (do zastosowania w praktyce):

Opracowanie pt. "Możliwość adaptacji włoskich i greckich rozwiązań dotyczących rynku pracy w Polsce", które obejmuje:

 • analizę rynku pracy w 5 powiatach wielkopolski;
 • analizę instrumentów w procesie aktywizacji osób bezrobotnych na obszarze objętym wsparciem;
 • analizę rynków pracy w Grecji i Włoszech;
 • prezentację metod aktywizacji zawodowej i zmniejszania poziomu bezrobocia zastosowanych w krajach partnerów;
 • wnioski i rekomendacje dotyczące możliwości wykorzystania niektórych dobrych praktyk zagranicznych w Polsce.
Beneficjent:
 • Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski
Fiszka projektowa: application/pdfFiszka projektowa.pdf
Rodzaj produktu:
 • produkt współpracy ponadnarodowej
Status produktu/rozwiązania:
 • PWP opracowany