Współpraca Ponadnarodowa

Konkursy

Harmonogram konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL został przygotowany oraz jest aktualizowany na podstawie informacji nadsyłanych przez Instytucje Pośredniczące / Instytucje Pośredniczące II stopnia w cyklu kwartalnym. Informacje o konkursach podane przez KIW nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń wobec CPE.

Tabela umożliwia poszukiwanie informacji (w tym poprzez ich filtrowanie) w każdym z następujących aspektów: instytucja, województwo, Priorytet PO KL, Działanie, Poddziałanie, obszar wsparcia PO KL, typ operacji (dotyczy WPWP/PWPK), konkurs (tryb), typ projektu, numer konkursu, data ogłoszenia, kwartał ogłoszenia, termin naboru, alokacja na konkurs (PLN), kontraktacja konkursu, liczba wniosków złożonych do końca naboru, liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania, liczba podpisanych umów.

W razie pytań dotyczących konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej ogłoszonych w 2013 roku prosimy kontaktować się z Magdaleną Karczewską, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

xlsZbiorcza baza konkursów PI i PWP (wrzesień 2014)

Centrum Projektów Europejskich, na potrzeby konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER, przygotowało robocze tłumaczenie na język angielski wyciągu z Regulaminu konkursu do wykorzystania przez wnioskodawców w celu wsparcia ich przy nawiązywaniu partnerstw ponadnarodowych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs otwarty nr 44/POKL/8.2.1/2014 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego (Priorytet VIII Regionalne Kadry GospodarkiDziałanie 8.2 Transfer wiedzyPoddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.2.1/PN/2014 na składanie wniosków na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry GospodarkiDziałania 8.2 Transfer wiedzyPoddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosił konkurs zamknięty POKL/2.1.2/2014/S na składanie wniosków o dofinansowanie projektów standardowych i projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu aktywnego włączania do zatrudnienia grup defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem Romów oraz ustanowienie  współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami w Bułgarii i w Polsce, poprzez wymianę doświadczeń oraz walidację innowacyjnych praktyk.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs zamknięty  1/POKL/8.1.1/PWP/2013 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instytucja Organizująca Konkurs przedłużyła nabór wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wydłużenie terminu jest efektem konsultacji z projektodawcami w przedmiotowym zakresie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs zamknięty nr 26/POKL/6.1.1/PWP/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej/projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (Priorytet VI)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.1/PN/2013 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Strona 1 z 2