Współpraca Ponadnarodowa

Ogłoszenia z zagranicy

W niniejszej zakładce znajdą Państwo informacje dotyczące podmiotów zagranicznych poszukujących partnerów do współpracy w Polsce zawierające m.in. dane kontaktowe oraz preferowany zakres współpracy.

Projekt flandryjskiej organizacji XENARJO ma na celu opracowanie specjalnego modelu szkoleniowego, który może być efektywnie używany przez działy HR przedsiębiorstw dla swoich pracowników 50 +, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie z powodu reorganizacji lub innych przyczyn. Projekt pt. "Time4YourTalent: Talent quest for 50+ in enterprises with difficulties" skierowany jest do osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, w szczególności do grupy 50+.

Projekt pt. "Intercultural Entrepreneurship: Professional starters & business support by Q-label accreditation" skierowany jest do osób samozatrudnionych, w szczególności do imigrantów. Projekt flandryjskiej Agencji ds. Szkoleń i Edukacji Przedsiębiorców ma na celu benchmarking najlepszych praktyk dotyczących wsparcia przedsiębiorstw zakładanych przez migrantów/imigrantów w krajach Unii Europejskiej, dzięki czemu opracowany zostanie model szkolnictwa zawodowego trenerów i ludzi ze społeczności, którzy działają jako nieformalni doradcy; w ten sposób mogliby działać jako certyfikowani trenerzy dedykowani dla start-up’om w swojej społeczności (mniejszości) etnicznej. W ten sposób mogą oni działać jako łącznik między tymi mniejszościami a urzędami. Głównym celem projektu będzie również stworzenie platformy dla migrantów i ściślejsze powiązanie między szkolnictwem zawodowym i imigrantami.

Projekt belgijskiej uczelni University College West Flanders ma na celu zmniejszenie bezrobocia wśród młodych osób, poprawę doradztwa i szkoleń uwzględniających specjalne potrzeby grup defaworyzowanych, w tym osób niepełnosprawnych, włączenie kursu z zakresu ekonomii społecznej do programów nauczania na kierunkach społeczno-pedagogicznych oraz ekonomicznych, uruchomienia projektów z zakresu ekonomii społecznej na obszarach defaworyzowanych w celu zwiększenia spójności społecznej. Projekt pt. "Sustainable employment of disadvantaged groups in the labor market" ("Zrównoważone zatrudnienie grup defaworyzowanych na rynku pracy") skierowany jest do osób bezrobotnych, w tym młodych (poniżej 25 r.ż.) i osób powyżej 50 r.ż., niepełnosprawnych oraz zamieszkujących zdegradowane obszary miejskie.

Respektowanie zasad równość płci oraz „różnorodności” wpływa na warunki życia i pracy ludzi, atrakcyjność zatrudnienia w gminach, konkurencyjność przedsiębiorców, jak i pozytywne relacje z klientami. W celu osiągnięcia powyższego gmina Kristianstad we współpracy ze szpitalem Central Hospital in Kristianstad zainicjowała dwuletni projekt pt. "REVERSE mentoring".

Projektodawca z Hiszpanii, realizujący w ramach Programu GRUNDTVIG projekt "ESM-YA Education/Treatment for Young Offenders", poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy.