Inne

W niniejszej zakładce znajdą Państwo wszystkie inne bazy danych (nie tylko obejmujące Europejski Fundusz Społeczny) zidentyfikowane przez KIW lub wskazane przez naszych europejskich partnerów.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie do KIW informacji o innych bazach poszukiwania partnerów do współpracy ponadnarodowej, które moglibyśmy zamieścić w tej zakładce, w celu udostępnienia ich wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym nawiązaniem współpracy ponadnarodowej.

ESFCoNet jest siecią współpracy ponadnarodowej utworzoną w celu wspomagania wdrażania programów operacyjnych 2007–2013 poprzez wymianę informacji, dobrych praktyk, personelu oraz realizowanie projektów.

RegioNetwork jest internetową platformą współpracy dla przedstawicieli regionów europejskich i innych osób zainteresowanych unijną polityką regionalną.

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie – przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Program ESPON 2013, czyli Europejska Sieć Obserwacji na rzecz Rozwoju Przestrzennego i Spójności, powstał w 2007 roku w celu wsparcia polityki rozwoju w odniesieniu do celu spójności terytorialnej i harmonijnego rozwoju terytorium Unii Europejskiej.

Inicjatywa Partnerska to globalny program, który współpracuje z jednostkami, organizacjami i systemami w celu promowania i rozwoju partnerstw dla zrównoważonego rozwoju.

Inicjatywa jest finansowana przez Komisję Europejską, wspiera 13 krajów partnerskich uczestniczących w Europejskim Programie Współpracy Sąsiedzkiej i Instrumencie Partnerstwa Transgranicznego 2007–2013 (European Neighbourhood and Partnership Instrument Cross Border Cooperation [ENPI CBC] Programmes 2007–2013).

Umowy o współpracy bliźniaczej są bardzo powszechne, ich istnienie w znacznym stopniu ułatwia znalezienie sprawdzonego i zaufanego partnera.

Baza na stronie ESF AGE zawiera przegląd wszystkich realizowanych projektów i programów, zanalizowanych w 2011 roku przez Sieć EFS ds. Wieku, wraz z szeregiem przydatnych narzędzi do zarządzania wiekiem.