Dla Beneficjentów Wydrukuj

Jednym z zadań Krajowej Instytucji Wspomagającej jest horyzontalne wsparcie procesów upowszechniania i włączania produktów finalnych projektów innowacyjnych do głównego nurtu polityki i/lub praktyki. KIW koncentruje się w tym zakresie na podejściu blokowym polegającym na wsparciu ww. procesów w odniesieniu do projektów/produktów pogrupowanych w tzw. bloki tematyczne (pakiety innowacji). Bloki te skupiają projekty wypracowujące podobne rozwiązania innowacyjne, z uwzględnieniem tematu innowacyjnego, specyfiki produktu finalnego oraz katalogu odbiorców i użytkowników. Bloki tematyczne, co do zasady obejmują wszystkie projekty innowacyjne realizowane w ramach PO KL.

Informacje o projektach wypracowujących podobne rozwiązania oraz skierowanych do podobnych grup odbiorców mogą być przydatne także dla Państwa, w celu podjęcia ewentualnych wspólnych inicjatyw w obszarze upowszechniania i włączania, przez co możliwe będzie osiągnięcie większej efektywności działań zmierzających do wprowadzenia do powszechnego stosowania wypracowywanych przez Państwa produktów finalnych.

Informacje na temat bloków tematycznych wraz z zestawieniem konkretnych projektów wchodzących w ich skład oraz podstawowymi informacjami na ich temat (w tym kontakty do Beneficjentów) znajdują się w podzakładce „Pakiety innowacji”. W poszczególnych zakładkach tematycznych: adaptacyjność, dobre rządzenie, edukacja i szkolnictwo wyższe, zatrudnienie i integracja społeczna znajdują się bloki tematyczne realizowane w tych obszarach PO KL.

Zachęcamy również do przesyłania do KIW prezentacji dotyczących realizowanych przez Państwa projektów i/lub produktów finalnych, celem ich upowszechnienia poprzez zamieszczenie na portalu KIW w zakładce „Projekty o sobie”. W tym zakresie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ponadto, w przypadku gdyby potrzebowali Państwo pomocy w nawiązaniu dodatkowych kontaktów na rzecz włączania produktów finalnych do praktyki/polityki, w tym w szczególności w odniesieniu do członków Krajowych Sieci Tematycznych, KIW służy wsparciem w przedmiotowym zakresie, w ramach swoich możliwości oraz kompetencji. Listy osobowe i instytucjonalne poszczególnych członków KST są dostępne w zakładce: Innowacje – Sieci Tematyczne – Krajowe Sieci Tematyczne. Zapraszamy także do upowszechniania informacji o wypracowywanych przez Państwa produktach innowacyjnych w wydawanym przez KIW kwartalniku „Innowacje bez granic”. W tym zakresie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje nt. roli i zadań KIW we wsparciu procesów upowszechniania i włączania znajdują się w zakładce „Materiały”.