Biblioteka Kiw

ABC współpracy ponadnarodowej Wydrukuj

Czym są projekty współpracy ponadnarodowej (PWP)?

PROJEKT WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ TO:

 • wspólna realizacja działań w partnerstwie z przynajmniej jednym podmiotem zagranicznym (nie tylko z obszaru Unii Europejskiej);
 • wartość dodana współpracy ponadnarodowej;
 • realizacja form działań kwalifikowalnych wymienionych w załączniku nr 8 Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL);
 • podpisany list intencyjny i umowa o współpracy ponadnarodowej.


O dofinansowanie jakich PWP można się starać?


ISTNIEJĄ 2 RODZAJE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ:

 • wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej, w którym cały zakres projektu (w tym cel główny i cele szczegółowe) podporządkowany jest współpracy ponadnarodowej;
 • projekt z komponentem ponadnarodowym, w którym jedynie część projektu (przynajmniej jeden cel szczegółowy)związana jest ze współpracą ponadnarodową.


Jakie działania można realizować?


5 MODELI WSPÓŁPRACY, które wyznaczają cel współpracy ponadnarodowej. Są to:

 • Wymiana informacji i doświadczeń;
 • Równoległe wypracowywanie nowatorskich rozwiązań;
 • Import, eksport i adaptacja nowych rozwiązań do własnej sytuacji;
 • Wspólne tworzenie produktu lub systemu – podział zadań związanych z osiąganiem wspólnego celu;
 • Wymiana kluczowych osób realizujących projekt lub uczestniczących w projekcie.

6 FORM DZIAŁAŃ KWALIFIKOWALNYCH służących realizacji modeli współpracy ponadnarodowej:

 • Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań;
 • Prowadzenie badań i analiz;
 • Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów;
 • Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju;
 • Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne;
 • Wypracowywanie nowych rozwiązań.

Najważniejsze z nich to wypracowanie nowych rozwiązań i adaptowanie rozwiązań, które powstały w innych krajach.

3 FORMY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ: 

 • Współpraca między projektami;
 • Współpraca między sieciami;
 • Tzw. współpraca twinningowa (współpraca bliźniaczych instytucji sektora publicznego).


Co jest istotą PWP?

 • WARTOŚĆ DODANA, czyli konkretne CELE projektu oraz PRODUKTY możliwe do osiągnięcia wyłącznie dzięki współpracy z partnerami ponadnarodowymi (ich osiągnięcie nie byłoby możliwe, gdyby wdrażano projekt o zasięgu jedynie krajowym).


Jakie dodatkowe dokumenty są wymagane?

 • LIST INTENCYJNY, który stanowi wstępną deklarację współpracy między beneficjentem a partnerami ponadnarodowymi (jest załączany na etapie składania wniosku na konkurs lub wnioskowania o zmianę w przypadku rozszerzenia o komponent ponadnarodowy) i nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych.
 • UMOWA O WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ, która jest podpisywana przez beneficjenta i partnerów ponadnarodowych na zasadach analogicznych jak list intencyjny – określa działania, kwestie finansowe, sposób zarządzania i pozostałe zasady współpracy.


Jakie są zasady finansowania PWP?


WSPÓŁPRACĘ PONADNARODOWĄ FINANSUJEMY proporcjonalnie do korzyści, które z niej płyną stosując:

 • zasadę wzajemności – każdy płaci za siebie lub, gdy nie jest to możliwe,
 • zasadę podziału kosztów – partnerzy dzielą koszty między siebie w zależności od ustaleń.
 • TYLKO w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość finansowania działań partnerów ponadnarodowych z budżetu PO KL.
 • KWALIFIKOWALNOŚĆ wydatków odbywa się na zasadach ogólnych PO KL.

Istnieje możliwość kwalifikowania KOSZTÓW NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, ale tylko w okresie realizacji projektu.

 
Z jakimi dokumentami należy się zapoznać?

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY, Z KTÓRYMI NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ ZANIM ROZPOCZNIEMY APLIKOWANIE O ŚRODKI Z PO KL:

 • Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL;
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;
 • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL;
 • Zasady finansowania PO KL;
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL;
 • Komentarz do ww. Instrukcji;
 • Projekty współpracy ponadnarodowej. Poradnik dla projektodawców;
 • Partnerstwo bez granic i inne.

 

Więcej szczegółów znajduje się w poniższej prezentacji, dokumentach programowych i publikacjach Krajowej Instytucji Wspomagającej.

pptProjekty współpracy ponadnarodowej w PO KL - prezentacja (20.07.2012)