Biblioteka Kiw

Dokumenty i publikacje Wydrukuj

W Dokumentach programowych ujęto oficjalnie obowiązujące zasady realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Dokumenty te zostały opracowane przez Instytucję Zarządzającą PO KL – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Dodatkowe wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej w problematycznych kwestiach dotyczących projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL przedstawiamy w Interpretacjach IZ.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami przygotowanymi przez ekspertów KIW. Udostępniamy je w zakładce Materiały KIW.

Biuletyn „Innowacje bez granic” co kwartał prezentuje aktualności w zakresie realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, pokazane zarówno okiem KIW, jak i projektodawców oraz instytucji pośredniczących.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, iż w ramach swoich kompetencji KIW nie ma uprawnień nadzorczych ani kontrolnych, zarówno w stosunku do projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, jak też do Instytucji Pośredniczących (I i II stopnia). KIW jest instytucją wyłącznie doradczą w zakresie zagadnień horyzontalnych związanych ze specyfiką ww. projektów, nie zajmuje się natomiast interpretacją zagadnień związanych z konkretnymi projektami. W związku z powyższym, stanowisko przedstawiane przez KIW ma jedynie charakter doradczy – ostateczna decyzja w sprawie konkretnego projektu zawsze należy do właściwej IP/IP2.