Innowacje

Sieci Tematyczne Wydrukuj

Sieci Tematyczne PO KL (ST) to ciało stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne a ekspertami i praktykami w dziedzinie, której dotyczą projekty. W skład ST wchodzą także przedstawiciele Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL oraz decydenci na różnych szczeblach władzy.

System funkcjonowania Sieci Tematycznych w ramach PO KL obejmuje 4 Krajowe Sieci Tematyczne (KST) oraz 16 Regionalnych Sieci Tematycznych (RST). KST odpowiadają za projekty wdrażane w komponencie centralnym, RST zaś w komponencie regionalnym PO KL.

 Wsparcie administracyjne Sieci Tematycznych zapewniają:

  • Sekretariat Ogólny ST (mieszczący się w KIW),
  • 4 Sekretariaty KST (mieszczące się w KIW),
  • 16 Sekretariatów RST (działających w ramach Instytucji Pośredniczących właściwych dla danego regionu).