Biblioteka Kiw

14 listopada 2012

Ujemne różnice kursowe przy rozliczaniu wydatków w projektach współpracy ponadnarodowej Wydrukuj

Pytanie:
Zwracam się prośbą o udzielenie informacji. Podczas weryfikacji wniosku o płatność pojawił się problem z zakwalifikowaniem różnic kursowych we wniosku.
Beneficjent wskazał we wniosku o płatność wydatki - zakup biletów lotniczych oraz różnice kursowe od zakupu biletów. Beneficjent poinformował, że nie ma specjalnych procedur dotyczących płatności w walutach obcych i opiera się wprost na przepisach ustawy o rachunkowości oraz o podatku dochodowym od osób prawnych.
W związku z powyższym do transakcji zakupu biletu zastosowano zasadę "w przypadku braku przedmiotowych procedur jako kurs przeliczeniowy należy przyjąć kurs sprzedaży waluty z dnia dokonania płatności zastosowany przez bank beneficjenta do realizacji transakcji (udokumentowany potwierdzeniem wystawionym przez bank lub wyciągiem bankowym)".
 

Beneficjent przesłał następujące wyjaśnienia:
 „1. księgując faktury zakupu z mocy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stosujemy kurs średni NBP z dnia poprzedzającego poniesienie kosztu - art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: "... Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu."
2. Dokonując transakcji (płacąc za faktury) bank zastosował własny kurs sprzedaży waluty z dnia dokonania płatności - jest on wskazany w opisie transakcji na wyciągu bankowym.
3. Powyższe kursy różniły się od siebie, w naszym przypadku kurs sprzedaży waluty przez bank był wyższy od średniego NBP. A zatem powstała ujemna różnica kursowa, bowiem zapłaciliśmy więcej, aniżeli wynosi wartość w złotówkach wykazana na fakturach (ze względu na przeliczenie po kursie średnim NBP - zgodnie z ustawą o podatku doch. od osób prawnych).
Różnice kursowe księgujemy zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości poleceniem księgowania.”
 
W aktualnych Wytycznych w zakresie  kwalifikowania wydatków nie ma zapisów świadczących o tym, iż różnice kursowe są niekwalifikowalne (chyba że są one traktowane jako koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut?). Proszę o odpowiedź, czy można uznać za kwalifikowalny koszt różnic kursowych.
 

Dodatkowe zapytanie KIW do IZ – e-mail z dn. 20.06.2012
W związku z opisanym poniżej przypadkiem zwracamy się z prośbą o interpretację zapisu Zasad finansowania, pkt 3.1.3, ppkt 1), zgodnie z którym w przypadku płatności bezgotówkowych dokonywanych w walutach obcych do przeliczeń stosuje się procedury spisane i obowiązujące u beneficjenta, o ile nie uwzględniają ujemnych różnic kursowych, zaś w przypadku „braku przedmiotowych procedur jako kurs przeliczeniowy należy przyjąć kurs sprzedaży waluty z dnia dokonania płatności zastosowany przez bank beneficjenta do realizacji transakcji (udokumentowany potwierdzeniem wystawionym przez bank lub wyciągiem bankowym”. Powołując się na cytowany zapis i brak przedmiotowych procedur beneficjent wnioskuje o uznanie ujemnych różnic kursowych (w sensie księgowym) za kwalifikowalne.  Proszę o informację, czy w Pana opinii ujemne różnice kursowe są zawsze niekwalifikowane czy też podejście zastosowane przez beneficjenta jest prawidłowe.


Stanowisko IZ – e-mail z dn. 03.08.2012
W opisanym przypadku należy zastosować się do zapisów Zasad finansowania PO KL, tj. zastosować przeliczenia obowiązujące w jednostce, przy czym przeliczenia te nie mogą uwzględniać ujemnych różnic kursowych. Z tego względu różnice takie nie są kwalifikowalne.