50+ doświadczenie

Obszar wsparcia:
 • Adaptacyjność
Rodzaj projektu:
 • projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym
Beneficjent: Caritas Polska
Odbiorcy:
 • Osoby po 45/50 roku życia
 • Osoby pracujące
Użytkownicy:
 • Kadra zarządzająca
Opis rozwiązania:

Rozwiązanie odpowiada na problem zmian demograficznych zachodzących w społeczeństwie polskim, starzenia się społeczeństwa oraz niskiej aktywności osób 50+. Jego celem jest utrzymanie zatrudnienia przez osoby powyżej 50 roku życia, a także uruchomienie współdziałania pracodawców, pracowników, partnerów i instytucji rynku pracy na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej.

Narzędzie składa się z dwóch elementów. Pierwszy to zintegrowana Strategia Zarządzania Wiekiem (SZW), która zawiera aspekty zarządzania potrzebami i kompetencjami pracowników 50+, specyfikę ich funkcjonowania w miejscu pracy, możliwości i potencjał zawodowy, specyficzne bariery psychologiczne związane z pracą w tym wieku, a także elementy prewencji zdrowotnej. SZW jest narzędziem do zarządzania różnorodnością wiekową. Drugi element rozwiązania to platforma wymiany informacji dotyczących sytuacji osób starszych na lokalnym rynku pracy o charakterze Obserwatorium Rynku Pracy (ORP). Całość dostępna jest na portalu internetowym, który stanowi główny środek komunikacji i wymiany informacji między instytucjami tworzącymi platformę.


Kto może skorzystać
:

Narzędzia skierowane są do następujących grup: pracowników, pracodawców, partnerów i instytucji rynku pracy.


Innowacyjność
:

Do tej pory tematyka osób 50+ była rzadko dostrzegana przez pracowników i pracodawców. Sporadycznie podejmowano działania praktyczne w zakresie aktywizacji zawodowej osób 50+. SZW pozwala na zmianę tego nastawienia zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. Służy propagowaniu idei zarządzania różnorodnością wiekową w przedsiębiorstwach oraz wykorzystaniu potencjału każdego pracownika, daje możliwość zaplanowania inwestycji w kapitał ludzki zespołu oraz włączenie szkoleń w system motywacyjny stosowany w firmie.


Skuteczność
:

W raporcie z ewaluacji zewnętrznej wykazano, iż większość firm, w których ewaluator prowadził wywiady, wykorzystuje obecnie i planuje nadal wykorzystywać SZW w bieżącej działalności firmy. Natomiast pracownicy 50+ wskazali, że praca z narzędziem pozwoliła im na potwierdzenie posiadanych umiejętności zawodowych, a u niektórych także zainicjowała chęć dalszego rozwoju.


Elementy składowe (do zastosowania w praktyce)
:

 • Podręcznik „Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem”

Podręcznik skierowany jest do pracodawców (kierowników, szefów, właścicieli przedsiębiorstw, czyli osób mających bezpośredni wpływ na sytuację pracowników 50+ w ich miejscu pracy), zainteresowanych zastosowaniem idei zarządzania wiekiem. Składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem ludźmi, w tym zarządzaniem zróżnicowanym wiekowo zespołem. Druga część zawiera narzędzia zarządzania wiekiem. Ponadto w publikacji można znaleźć studia przypadków, modele komunikacyjne, ćwiczenia oraz metafory dotyczące filozofii zarządzania ludźmi i zróżnicowanym wiekowo zespołem. Podręcznik porusza takie kwestie, jak: tworzenie efektywnych zróżnicowanych wiekowo zespołów, motywowanie, budowanie autorytetu poprzez wprowadzenie zasad, tworzenie relacji i dzielenie się wiedzą, zlecanie zadań i delegowanie odpowiedzialności. Z publikacji mogą korzystać te przedsiębiorstwa, w których kadrę, w tym kadrę kierowniczą, stanowią osoby 50+, ponieważ zastosowanie narzędzi ułatwia im podniesie kompetencji w zakresie zarządzania i tym samym umożliwi dłuższe pozostanie na rynku pracy.

 • Model tworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz wsparcia osób 50+ na rynku pracy

Podręcznik opisuje, jak utworzyć i prowadzić partnerstwo lokalne na rzecz wsparcia osób 50+ na rynku pracy. Publikacja zawiera opis etapów tworzenia partnerstwa, możliwe obszary jego działania (np. na rzecz pracodawców, pracowników 50+, działalność badawczą oraz działalność mającą na celu zmianę nastawienia do osób starszych).

Załącznik: application/zipProdukt finalny.zip
Beneficjent:
 • Caritas Polska
 • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
Fiszka projektowa: application/mswordFiszka projektowa.doc
Raport z ewaluacji zewnętrznej: application/pdfRaport z ewaluacji zewnętrznej.PDF
Strona www:

www.caritas.pl

Rodzaj produktu:
 • produkt finalny projektu innowacyjnego
Status produktu/rozwiązania:
 • PI zwalidowany