Aglomeracja Kalisko – Ostrowska na rzecz zmian gospodarczych. Strategia. Partnerstwo. Współpraca

Obszar wsparcia:
  • Adaptacyjność
Rodzaj projektu:
  • projekt standardowy z komponentem ponadnarodowym
Beneficjent: HOLDIKOM Spółka Akcyjna
Opis rozwiązania:

Opis współpracy ponadanarodowej:
Realizacja projektu w partnerstwie ponadnarodowym przyczyni się do adaptacji rozwiązań przetestowanych i wdrożonych przez partnera francuskiego do praktyki polskiej takich jak: systemy ORES, SCOT, Bilan Global oraz metodologie projektu Aglomeracji Nantes. Celem modułu będzie także wspieranie procesu budowania strategii na rzecz zmian gospodarczych. W czasie realizacji projektu zaplanowano wykonanie czterech opracowań specjalistycznych dotyczących wypracowanych produktów: System Zarządzania Projektem Budowania Strategii Rozwoju, Założenia do Systemu Monitoringu Społeczno-Gospodarczego, Założenia do Metodologii Budowania Strategii Rozwoju Regionu. Partnerzy będą uczestniczyli w wymianie doświadczeń podczas zorganizowanych wizyt studyjnych, warsztatów oraz konferencji.

Beneficjent:
  • HOLDIKOM Spółka Akcyjna
Fiszka projektowa: application/mswordWP_f110_PWPK.doc
Rodzaj produktu:
  • produkt współpracy ponadnarodowej
Status produktu/rozwiązania:
  • PWP opracowany