AKTYWNE. Reintegracja społeczno-zawodowa kobiet

Obszar wsparcia:
  • Zatrudnienie i integracja społeczna
Rodzaj projektu:
  • projekt standardowy z komponentem ponadnarodowym
Beneficjent: Pro-Inwest s.c.
Opis rozwiązania:

Opis współpracy ponadnarodowej:
Adaptacja holenderskich rozwiązań reintegracji  w Zakładzie Karnym w Lublińcu.  Holandia posiada wypracowane instrumenty reintegracji społeczno-zawodowej. Partner holenderski zajmuje się pracą na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznych , tj. osób przebywających i opuszczających placówki penitencjarne., a więc jego działalność pokrywa się z obszarem, którego dotyczy projekt. W ramach projektu organizowane są 2 konferencje, seminaria (48 h), 40 h warsztatów. Zostanie również przygotowana, wydana i przetłumaczona publikacja (240 szt.).  Dzięki współpracy ponadnarodowej zostanie zwiększona skuteczność działań mających na celu integrację zawodową i społeczną osób objętych wsparciem (kobiety powyżej 45 r.ż. osadzone w zakładzie karnym w Lublińcu, zagrożone wykluczeniem społecznym), dzięki zastosowaniu nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego.

Beneficjent:
  • Pro-Inwest s.c.
Fiszka projektowa: application/mswordL_f149_PWK_v.2.doc
Rodzaj produktu:
  • produkt współpracy ponadnarodowej
Status produktu/rozwiązania:
  • PWP opracowany