Adaptacja rozwiązań kompostowania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz badan i oceny 4-dniowego zapotrzebowania na tlen (AT4)

Obszar wsparcia:
 • Adaptacyjność
Rodzaj projektu:
 • wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej
Beneficjent: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska
Odbiorcy:
 • Jednostki naukowe i jednostki B+R
 • Pracownicy naukowi
 • Pracownicy przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorcy
 • Uczelnie wyższe
Użytkownicy:
 • Jednostki naukowe i jednostki B+R
Opis rozwiązania:

Prezentowane rozwiązanie odpowiada na problem niedostatecznej liczby nowoczesnych i proekologicznych technologii w zakresie gospodarki odpadami. Regulacje prawne Unii Europejskiej nakładają na Polskę obowiązek redukcji masy odpadów komunalnych kierowanych na składowiska. Jednym z rozwiązań jest organizowanie selektywnej zbiórki odpadów, a następnie ich kompostowanie w celu uzyskania sfermentowanej biomasy. Obecnie Polska nie dysponuje wystarczającą liczbą instalacji do kompostowania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, które pozwalają na efektywne przetwarzanie bioodpadów, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska.

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie to zestaw publikacji opisujących organizacyjne, prawne, techniczne i technologiczne aspekty wdrażania nowych technologii gospodarowania odpadami, w szczególności w zakresie kompostowania, mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz badań i oceny czterodniowego zapotrzebowania na tlen (AT4). Wytyczne zostały wypracowane w oparciu o dobre praktyki i modelowe rozwiązania funkcjonujące w Austrii.


Kto może skorzystać:

Rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw związanych z gospodarką odpadami, przede wszystkim prowadzących instalacje przetwarzania i składowania odpadów, jak również do przedstawicieli uczelni i jednostek badawczo rozwojowych.


Korzyści ze współpracy ponadnarodowej:

W projekcie wykorzystano wieloletnie doświadczenie partnera z Austrii (M-U-T Maschinen – Umwelttechnik – Transportanlagen GmbH), który specjalizuje się w systemach transportu w branży surowcowej oraz utylizacji i usuwaniu odpadów stałych w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. M-U-T jest twórcą unikalnej procedury kompostowania, a dodatkowo oferuje duży wybór instalacji i urządzeń do zbiórki, obróbki i recyclingu odpadów.

Głównym obszarem współpracy partnerów było zaadaptowanie do polskich warunków austriackiego modelu gospodarki odpadami. Współpraca objęła przede wszystkim organizację zagranicznego wyjazdu studyjnego, seminarium, pilotażowe wdrożenie wypracowanej metodyki badań jakościowych stabilizatów i kompostów do polskiej praktyki laboratoryjnej i przemysłowej oraz organizację konferencji podsumowującej.


Elementy składowe (do zastosowania w praktyce):

 • Publikacja pt. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych. Przewodnik po wybranych technologiach oraz metodach badań i oceny odpadów powstałych w tych procesach – prezentuje teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania odpadami, w tym rozwiązania zaadaptowane w wyniku współpracy z partnerem z Austrii (m.in. kierunki zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w Polsce; teoretyczne podstawy biologicznego przetwarzania odpadów; przykłady technologii unieszkodliwiania frakcji biodegradowanej; metody oceny zdolności do dalszego biologicznego rozkładu stabilizatu po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania (AT4, GS21, GB21); ocena odpadów powstałych w polskich instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w aspekcie obowiązujących wymagań prawnych; możliwości wykorzystania zmieszanych odpadów komunalnych przetworzonych mechaniczno-biologicznie).
 • Publikacja pt. Kompostowanie i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów – artykuły naukowe dotyczące praktycznych aspektów gospodarowania odpadami (m.in. uwarunkowania prawne, dobre praktyki partnera austriackiego, możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych, metody mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, analiza opłacalności budowy suszarni odpadów oraz instalacji mechanicznej dezintegracji osadu).
Załącznik: application/zipProdukt.zip
Beneficjent:
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska
Rodzaj produktu:
 • produkt współpracy ponadnarodowej
Status produktu/rozwiązania:
 • PWP opracowany