Akademia Kariery

Obszar wsparcia:
 • Edukacja i szkolnictwo wyższe
Rodzaj projektu:
 • projekt innowacyjny
Beneficjent: Gmina Kielce/Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach
Odbiorcy:
 • Administracja rządowa
 • Administracja samorządowa
 • Kobiety
 • Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miast do 25 tys. mieszkańców
 • Mieszkańcy miast
 • Osoby pracujące
 • Placówki opiekuńczo-wychowacze
 • Placówki oświatowe
 • Pozostali nauczyciele
Użytkownicy:
 • Osoby do 25 roku życia
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Placówki oświatowe
 • Rodzice
Opis rozwiązania:

Rozwiązanie wypracowane w projekcie odpowiada na problem dzieci mających wiele deficytów i opóźnień rozwojowych (w tym zaburzenia emocjonalno-społeczne, brak dojrzałości szkolnej, zaburzenia rozwoju mowy i języka). Zaburzenia rozwojowe nie pojawiają się nagle, dzieci mają je już wcześniej, były one po prostu nie wykryte, zaniedbane, nie podjęto w porę pracy terapeutycznej.

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie to model pracy z dziećmi w wieku 3-5 lat, przejawiającymi różnorodne deficyty rozwojowe. Jest to zestaw scenariuszy zajęć praktycznych wraz z załącznikami audiowizualnymi, pomocami dydaktycznymi jak również wskazówkami metodycznymi do jego realizacji. Rozwiązanie korzysta z metody Terapii Integracji Sensorycznej. Jest to terapia z czynnym ruchem dziecka, w czasie której w oparciu o wcześniejszą diagnozę i ustalony program zmienia się zachowanie dziecka. Przeznaczona jest dla dzieci z problemami z koordynacją ruchową i wzrokowo-ruchową, orientacją w przestrzeni, planowaniem motorycznym, z problemami (dojrzałość szkolna, problemy z koncentracją i uczeniem się). Ma na celu zmniejszenie pobudliwości, poprawę koncentracji uwagi i ogólne wyciszenie systemu nerwowego dziecka. Ponadto w ramach rozwiązania korzysta się z metod: polisensorycznej, wczesnego wsparcia logopedycznego, wczesnej stymulacji percepcji słuchowej i wzrokowej, rehabilitacji ruchowej oraz EEG Biofeedback (komputerowa stymulacja fal mózgowych).


Kto może skorzystać:

Rozwiązanie może być stosowane przez psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów.


Innowacyjność:

Edukacja przedszkolna i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne nie przewidują stymulacji dziecka 3-letniego, dodatkowo wystepuje problem z dziećmi nie objętymi kształceniem w przedszkolach. Opisane rozwiązanie proponuje rozpoczęcie diagnozy oraz działań terapeutycznych już na tym etapie, co pozwala efektywniej poradzić sobie z problemem.


Elementy składowe (do zastosowania w praktyce):

 • 64 scenariusze zajęć w zakresie mowy, percepcji wzrokowo-słuchowej, integracji,

 • wskazówki merytoryczne dla nauczycieli,

 • wskazówki techniczne do realizacji scenariuszy pracy z dziećmi,

 • zasady kwalifikowania dzieci do pracy z zastosowaniem wypracowanego modelu wczesnej interwencji,

 • publikacja zawierająca materiały metodyczne wraz z komentarzami naukowymi specjalistów z w/w metod pracy z dziećmi.
Załącznik: application/zipProdukt finalny.zip
Beneficjent:
 • Gmina Kielce/Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach
Fiszka projektowa: application/pdffiszka projektowa_scan.pdf
Raport z ewaluacji zewnętrznej: application/zipRaporty z ewaluacji zewnętrznych.zip
Strona www:

www.mzppp.pl

Rodzaj produktu:
 • produkt finalny projektu innowacyjnego
Status produktu/rozwiązania:
 • PI zwalidowany