Andragogika – przyszłość szkolnictwa zawodowego

Obszar wsparcia:
 • Edukacja i szkolnictwo wyższe
Rodzaj projektu:
 • projekt standardowy z komponentem ponadnarodowym
Beneficjent: Instytut Innowacji i Biznesu Magdalena Gołdzińska
Odbiorcy:
 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Użytkownicy:
 • Administracja samorządowa
 • Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
 • Placówki oświatowe
 • Szkoły zawodowe
Opis rozwiązania:

Prezentowane rozwiązanie odpowiada na problem nauczycieli, z którym będą się musieli zmierzyć w niedalekiej przyszłości – prognozowany, znaczący spadek zapotrzebowania na świadczoną przez nich pracę. Oznacza to drastyczne zmniejszenie zapotrzebowania na usługi nauczycieli szkół średnich, w tym kształcenia zawodowego. Już obecnie zauważa się zbyt małą elastyczność obecnych rozwiązań z zakresu przekwalifikowania zawodowego nauczycieli w reakcji na krajowe, jak i lokalne zmiany demograficzne, technologiczne oraz zmiany na rynku pracy, co wymusza zastosowanie nowych bardziej innowacyjnych i elastycznych rozwiązań.

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie to podręcznik pn. „System doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i na Ukrainie”, który ma na celu zwiększenie elastyczności i profesjonalizmu procesu przekwalifikowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce, dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań w tym zakresie, opracowanych w kraju partnera ponadnarodowego.

Podręcznik opisuje systemy doskonalenia zawodowego, koncentrując się na wybranych rozwiązaniach stosowanych w kraju partnera ponadnarodowego – bankach innowacji oraz lokalnych metodach doskonalenia zawodowego nauczycieli we współpracy z uczelniami wyższymi (szkolenia). Banki innowacji pedagogicznych propagują najlepsze praktyki związane z edukacją w szkołach i przedszkolach. Dzięki specjalnym portalom, nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy placówek oświatowych i inni zainteresowani, mogą bezpłatnie pozyskiwać informacje na temat wdrożonych pomysłów. Banki innowacji pozwalają zainteresowanym osobom zapoznać się, przeanalizować i ocenić, czy prezentowany pomysł ma szansę na realizację w ich warunkach.

Możliwość zapoznania się z interesującymi projektami edukacyjnymi przyczynia się do inspirowania czytelników i powstawania nowych innowacji pedagogicznych. Są one zatem znakomitym źródłem wiedzy dla doświadczonych pracowników szkół i placówek oświatowych, ale także dla osób rozpoczynających karierę zawodową związaną z oświatą. Opisane w podręczniku rozwiązania są gotowe do zastosowania w warunkach polskich i zostały pozytywnie ocenione w wyniku przeprowadzonej ewaluacji projektu (ponad 90% badanych nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu uczestników oceniło, że projekt spełnił ich oczekiwania i zakończył się powodzeniem).


Kto może skorzystać:

Rozwiązanie może być stosowane przez szkoły i placówki oświatowe, nauczycieli, pedagogów i osoby rozpoczynające karierę zawodową związaną z oświatą. Wsparcie skierowane jest do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w placówkach kształcenia zawodowego na terenie województwa mazowieckiego.


Korzyści ze współpracy ponadnarodowej:

W projekcie wykorzystano wieloletnie doświadczenia partnera ukraińskiego  Instytutu Przekwalifikowania i Doskonalenia Zawodowego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa w Kijowie. Jest to największa ukraińska instytucja naukowa tego rodzaju (20 katedr kształci ok. 30 tysięcy studentów, zatrudnia 280 doktorów). Celem działania Instytutu jest doskonalenie zawodowe nauczycieli wszystkich stopni poprzez studia, szkolenia i kursy, jak również praca naukowo-badawcza nad tymi zagadnieniami.

Korzyścią bezpośrednią dla beneficjentów wypracowanych rozwiązań (nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu) może być zwiększenie skuteczności procesu doskonalenia zawodowego, dzięki czemu podniesie się ich konkurencyjność na rynku pracy.
Korzyścią pośrednią dla placówek edukacyjnych może być poprawienie jakości kształcenia dzięki zatrudnianiu lepiej wykwalifikowanej kadry, co przełoży się równocześnie na zwiększenie renomy uczelni oraz wzrost jej atrakcyjności na rynku.


Elementy składowe produktu (do zastosowania w praktyce):

 • Publikacja pt. "System doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i na Ukrainie", odnosząca się do takich zagadnień, jak:
 • system doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce;
 • system doskonalenia zawodowego nauczycieli na Ukrainie;
 • implementacja ukraińskiego know-how w zakresie systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Załącznik: application/zipPUBLIKACJA.zip
Beneficjent:
 • Instytut Innowacji i Biznesu Magdalena Gołdzińska
Fiszka projektowa: application/zipFiszka projektowa.docx
Strona www:

www.iib.com.pl

Rodzaj produktu:
 • produkt współpracy ponadnarodowej
Status produktu/rozwiązania:
 • PWP opracowany