Aktywne Łącza – Multimedialny System Ekspercki

Obszar wsparcia:
 • Zatrudnienie i integracja społeczna
Rodzaj projektu:
 • projekt innowacyjny
Beneficjent: Fundacja Drabina Rozwoju
Odbiorcy:
 • Absolwenci
 • Kobiety
 • Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miast do 25 tys. mieszkańców
 • Organizacje pozarządowe
 • Osoby pracujące
 • Pozostali nauczyciele
 • Studenci
 • Inni
Użytkownicy:
 • Administracja samorządowa
 • Kadra zarządzająca
 • Kobiety
 • Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miast do 25 tys. mieszkańców
 • Osoby pracujące
 • Organizacje zawodowe i gospodarcze
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Placówki oświatowe
 • Pozostali nauczyciele
 • Pracodawcy
Opis rozwiązania:

Nazwa rozwiązaniaMultimedialny System Ekspercki "Aktywne łącza"

Rozwiązanie odpowiada na problem słabego przygotowania środowiska przedszkolnego i opiekuńczego do reagowania na zmiany rynkowe i gospodarcze, a także problem zbyt niskich kompetencji w zakresie kreatywności, innowacyjności i elastyczności. Problemem jest również utrudnionego dostępu do nowoczesnych i multimedialnych metod i narzędzi diagnostycznych i dydaktycznych.

Multimedialny System Ekspercki "Aktywne łącza" wspiera placówki przedszkolne i opiekuńcze wskazując rozwiązania z zakresu organizacji pracy i zatrudniania możliwe do zastosowania w ramach istniejących uwarunkowań systemowych i funkcjonalnych. Jednocześnie udostępnia narzędzia pozwalające na unowocześnienie pracy placówki. Rozwiązanie "Aktywne Łącza" wspiera aktywność pracowników w podnoszeniu własnych kwalifikacji.


Kto może skorzystać:

Narzędzie skierowane jest do różnego rodzaju placówek przedszkolnych i opiekuńczych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Z rozwiązania mogą również skorzystać osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi w placówkach oświatowych, a także w punktach zajmujących się opieką nad dziećmi w rodzaju akademii i klubów dziecięcych. 


Innowacyjność:

Dotychczas środowisko pracowników placówek przedszkolnych i opiekuńczych nie zostało do objęte żadnym systemowym wsparciem. Proponowane narzędzie to model flexicurity przeznaczony dla tej grupy. Koncepcja flexicurity łączy w sobie 2 elementy: elastyczność i bezpieczeństwo zatrudnienia. Osiągnięcie odpowiedniej równowagi pomiędzy elastycznością zatrudnienia, a bezpieczeństwem socjalnym, jest możliwe przy spełnieniu czterech warunków. Pierwszy z nich to możliwość wykorzystania w praktyce elastycznych form zatrudnienia, drugi – aktywna polityka rynku pracy, trzeci – systemy uczenia się przez całe życie, które umożliwiają stałe podnoszenie kompetencji i aktualizowanie wiedzy, tym samym zwiększając możliwość zatrudnienia. Czwarty warunek to nowoczesny system zabezpieczenia społecznego, zapewniający ludziom wsparcie socjalne przy równoczesnym utrzymaniu wysokiej mobilności na rynku pracy


Skuteczność:

Przewidywany termin walidacji rozwiązania luty 2015 roku.

Elementy składowe (do zastosowania w praktyce):

 • Instrukcja stosowania rozwiązania

Instrukcja zawiera informacje na temat tego, czym jest autorski model wdrażania flexicurity, co wchodzi w jego skład oraz jaki jest jego cel. W instrukcji znajdują się opisy elementów składowych systemu oraz informacje opisujące przykłady stosowania rozwiązania.

 • Multimedialny System Ekspercki "Aktywne Łącza"

Na system składają się:

 • System definiowania problemów i wskazywania rozwiązań (Moduł ekspercki) – inteligentny moduł ekspercki z awatarem i syntezatorem mowy. W zasobach tego modułu znajdują się informacje odnoszące się do zakresu szkoleń i udostępnionych materiałów. Zadając awatarowi pytanie, wskazując konkretny problem uzyskujemy gotowe rozwiązanie wraz z odpowiednimi odnośnikami do narzędzi i materiałów, które mogą okazać się przydatne.

 • System udostępniania e-szkoleń (Kreator i 6 szkoleń) – System udostępniania e-szkoleń zawiera sześć bloków tematycznych:

  - szkolenie narzędziowe: formy i warunki korzystania z zasobów MSE; 
  - formy i warunki zatrudniania w placówkach: podniesienie wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań rynku pracy;
  - samorozwój-planowanie, narzędzia, monitorowanie: poznanie form i sposobów samorozwoju i doskonalenia zawodowego;
  - podstawy bajkoterapii;
  - rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka;
  - komunikacja z dzieckiem, nawiązywanie relacji, rozwiązywanie konfliktów: pogłębiające wiedzę i umiejętności.
 • Baza materiałów:

  - baza artykułów metodycznych i praktycznych;
  - baza materiałów dydaktycznych – scenariusze zajęć;
  - baza materiałów multimedialnych (multimedialne bajki, mini-gry komputerowe). 
 • Moduł rozwijania kompetencji psychoedukacyjnych – moduł jest dostępny po ukończeniu szkoleń obligatoryjnych i zakłada możliwość stałego uzupełniania wiedzy, dokształcania się (samorozwoju).

 • Wytyczne dotyczące stosowania flexicurity w zawodach wychowawczych i opiekuńczych
  Wytyczne stanowią opis modelu idei flexicurity dla pracowników placówek przedszkolnych i opiekuńczych. Przedstawiono w nich postrzeganie kluczowych czynników flexicurity, elastyczności (flexibility) i bezpieczeństwa (security) zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.
Ze względu na bardzo dużą objętość produkt finalny nie może być opublikowany na stronie internetowej.
Beneficjent:
 • Fundacja Drabina Rozwoju
Raport z ewaluacji zewnętrznej: application/zipRaport z ewaluacji zewnętrznej.zip
Strona www:

www.drabina.org

Rodzaj produktu:
 • produkt finalny projektu innowacyjnego
Status produktu/rozwiązania:
 • PI zwalidowany