Akademia Rodziny

Obszar wsparcia:
  • Edukacja i szkolnictwo wyższe
Rodzaj projektu:
  • projekt innowacyjny
Beneficjent: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Odbiorcy:
  • Studenci
Użytkownicy:
  • Uczelnie wyższe
Opis rozwiązania:

Rozwiązanie wypracowane w projekcie miało stanowić odpowiedź na problemy związane
z niewystarczającą ilością i słabą jakością istniejących na rynku usług edukacyjnych i form kształcenia w zakresie nabywania dotyczących funkcjonowania w rodzinie. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest niska świadomość społeczna związana z potrzebą kształcenia ustawicznego oraz zdobywania umiejętności związanych z rozwiązywaniem konfliktów, komunikacją czy akceptacją zmian.

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie zakładało stworzenie modelu „Akademii rodziny” będącego kompleksowym systemem kształcenia ustawicznego nakierowanego na rozwój kompetencji rodzinnych.

Projekt odrzucony na etapie strategii wdrażania.


Kto może skorzystać:

Rozwiązanie zostało zaprojektowane dla szkół wyższych, przedstawicieli instytucji i organizacji wspierania rodziny oraz osób młodych, rozważających wstąpienie w stały związek, w tym  w związek małżeński; członków rodzin oczekujących dzieci, małżonków starający się uzyskać wsparcie w radzeniu sobie ze swoimi problemami i dylematami; rodziców dzieci w różnym wieku, łącznie z rodzicami dzieci wkraczających w dorosłość; rodziców, którzy chcą poprawić relacje ze swoimi dorosłymi dziećmi (seniorzy); dorosłych, którzy chcą poprawić relacje ze swoimi rodzicami (seniorami).


Innowacyjność:

Innowacyjność rozwiązania miała się odnosić się do formy wsparcia, poprzez traktowanie kształcenia jako profilaktyki – czyli rozwijanie kompetencji odbiorców dedykowane ich samorozwojowi. Miała to być profilaktyka problemów rodziny, zanim wymagane będzie wsparcie o charakterze interwencji. Kształcenie miało stanowić oddziaływanie społeczne i kulturowe szkoły wyższej – ten aspekt modelu miał odwoływać się do tradycji szkolnictwa wyższego - jednej z misji, której celem jest rozwiązywanie ważnych problemów społecznych i gospodarczych - i jednocześnie nawiązywać do współczesnych wymagań kształcenia słuchaczy nietradycyjnych i nieukierunkowanych na kształcenie zawodowe.


Elementy składowe wstępnej wersji produktu:

Model „Akademii Rodziny” – podręcznik w formie elektronicznej i papierowej. Model miał obejmować następujące elementy:
raport o kształceniu ustawicznym,

  • programy szkoleń i scenariusze zajęć (z opisem metodyki zajęć),
  • program szkolenia dla prowadzących zajęcia,
  • opis warunków lokalowo-sprzętowych.
Beneficjent:
  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Fiszka projektowa: application/pdfFiszka projektowa.pdf
Strona www:

www.wsg.byd.pl

Rodzaj produktu:
  • produkt finalny projektu innowacyjnego
Status produktu/rozwiązania:
  • PI odrzucony na etapie strategii wdrażania