Ogólne

Rekomendacje KIW – Ocena merytoryczna projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowe

Rekomendacje zawierają wskazówki odnośnie optymalnego trybu pracy Komisji Oceny Projektów, jej składu osobowego oraz roli Przewodniczącego KOP w procesie oceny merytorycznej projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej.

pdfZalecenia KOP - ocena merytoryczna PI i PWP

Zalecenia KIW w zakresie spotkań z potencjalnymi projektodawcami projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Rekomendacje zawierają model postępowania w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie organizowania konkursów na realizację projektów innowacyjnych i/lub współpracy ponadnarodowej oraz narzędzia dotarcia do potencjalnych projektodawców tych projektów.

pdfZalecenia - spotkania z projektodawcami

Model strategiczny

Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami Krajowej Instytucji Wspomagającej Centrum Projektów Europejskich, dotyczącymi strategicznego podejścia do planowania oraz realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, spisanymi w formie załączonych dokumentów: Model strategicznego podejścia do realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej na poziomie regionalnym PO KL oraz Model strategicznego podejścia do realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL w komponencie centralnym PO KL. Treść ww. modeli została zaakceptowana przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Dokumenty zostały również przekazane do ewentualnego wykorzystania przez Instytucje Pośredniczące, Instytucje Wdrażające oraz Regionalne Ośrodki EFS w komponencie regionalnym oraz centralnym PO KL.

pdfModel strategiczny PWP (poziom regionalny)
pdfModel strategiczny PWP (poziom centralny)

Komentarz do Instrukcji przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących I oraz II stopnia

Promocja innowacyjności i współpracy ponadnarodowej w PO KL (wskazania strategiczne)

Badanie ewaluacyjne: „Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL”

Model strategicznego podejścia do realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w praktyce

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie we współpracy z innymi ROEFS z terenu Mazowsza podjął próbę wdrożenia założeń opracowanego przez KIW Modelu strategicznego podejścia do realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach dyskusji na temat potrzeb województwa w zakresie innowacji społecznych.

W tym celu zorganizowano:

  • cykl spotkań (grudzień 2010 r.) z udziałem instytucji zaangażowanych w rozwój regionu i realizację projektów innowacyjnych: Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przedstawicieli Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Mazowieckiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, jak również fundacji, stowarzyszeń itd. Celem tych spotkań była prezentacja wybranych aspektów tematów projektów innowacyjnych planowanych do wdrożenia w 2011 r.;
  • 4 szkolenia dotyczące specyfiki projektów innowacyjnych (grudzień 2010 r.) skierowane do potencjalnych projektodawców posiadających potencjał do realizacji projektów innowacyjnych;
  • konsultacje zapisów Plan Działania na 2012 rok (czerwiec 2011 r.) przy udziale instytucji zaangażowanych w regionie we wdrażanie PO KL;
  • spotkanie pt. „Projekty innowacyjne – najczęstsze błędy przy planowaniu i realizacji” (lipiec 2011 r.) dla osób/podmiotów, realizujących projekty innowacyjne.


Wyniki podjętych działań znajdują się w poniższym materiale.

docNotatka ze spotkania
docRaport z warsztatów
docWdrożenie modelu