Współpraca Ponadnarodowa

Konkursy

Harmonogram konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL został przygotowany oraz jest aktualizowany na podstawie informacji nadsyłanych przez Instytucje Pośredniczące / Instytucje Pośredniczące II stopnia w cyklu kwartalnym. Informacje o konkursach podane przez KIW nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń wobec CPE.

Tabela umożliwia poszukiwanie informacji (w tym poprzez ich filtrowanie) w każdym z następujących aspektów: instytucja, województwo, Priorytet PO KL, Działanie, Poddziałanie, obszar wsparcia PO KL, typ operacji (dotyczy WPWP/PWPK), konkurs (tryb), typ projektu, numer konkursu, data ogłoszenia, kwartał ogłoszenia, termin naboru, alokacja na konkurs (PLN), kontraktacja konkursu, liczba wniosków złożonych do końca naboru, liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania, liczba podpisanych umów.

W razie pytań dotyczących konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej ogłoszonych w 2013 roku prosimy kontaktować się z Magdaleną Karczewską, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

xlsZbiorcza baza konkursów PI i PWP (wrzesień 2014)

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/E.1.1/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachDziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs otwarty nr POKL/I/9.1.2/PN/13 na składanie wniosków o dofinansowanie na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr 1/PWP/6.1.1/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL): Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkichDziałanie 6.1Poddziałanie 6.1.1. W ramach konkursu dopuszcza się możliwość składania wyłącznie projektów z komponentem ponadnarodowym i wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.2/PN/2013 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej/projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs zamknięty nr I/POKL/PWP-P.VI/2013 na składanie wniosków na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs zamknięty nr 40/POKL/9.1.2/PWP/2013 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej/projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.2.1/PN/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach VIII Priorytetu Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw PO KL, na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym.

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego ogłasza konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013 na składanie wniosków na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs zamknięty nr 37/POKL/8.2.1/PWP/2012 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach  Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Strona 2 z 2