Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr IV/2010)

W ostatnim w 2010 roku wydaniu Biuletynu "Innowacje bez Granic" prezentujemy projekty innowacyjne oraz projekty współpracy ponadnarodowej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – pomysły na innowacje oraz na korzystanie z wartości dodanej inicjatyw międzynarodowych, szanse i zagrożenia dostrzegane przez pomysłodawców, koordynatorów projektów, partnerów oraz osoby formułujące założenia konkursowe. Doświadczenia osób wdrażających projekty zdominował w tym numerze szeroko pojęty temat edukacji, w tym również kształcenia w administracji publicznej. Ponadto prezentujemy informacje dotyczące Sieci Tematycznych PO KL, o działaniach ponadnarodowej Sieci ds. Współpracy oraz Krajowego Ośrodka EFS, natomiast w stałej rubryce poświęconej działalności KIW podsumowujemy 2010 rok.

pdfibg_biuletyn_2010_4_www.pdf

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr III/2010)

Zapraszamy do zapoznania z trzecim numerem Biuletynu "Innowacje bez Granic", w którym znaleźć można m.in. rozmowy z Dorotą Bortnowską, zastępcą dyrektora Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego na temat aspektów strategicznych, związanych z projektami innowacyjnymi i projektami współpracy ponadnarodowej oraz perspektywami dla Europejskiego Funduszu Społecznego w kolejnym okresie programowania, oraz z Jarosławem Dudą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na temat Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Ponadto, jak w każdym numerze biuletynu rozmawiamy z realizatorami projektów, pytamy o możliwość wykorzystania korzystać z doświadczeń i produktów wypracowanych w ramach PIW EQUAL, a wreszcie piszemy o bieżących działaniach KIW oraz KOEFS.

pdfibg_2010_3.pdf

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr II/2010)

W tym numerze Biuletynu KIW "Innowacje Bez Granic" znaleźć można m.in.: rozmowy z Waldemarem Sługockim, wiceministrem rozwoju regionalnego, przewodniczącym Komitetu Monitorującego PO KL; Rafałem Kociuckim, zastępcą dyrektora Centrum Projektów Europejskich,a także opisy planowanych i realizowanych projektów (w tym inicjatyw podejmujących problemy w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej). Począwszy od tego numeru wprowadzamy również stałą rubrykę "Nad czym pracujemy...Jak wspieramy...", prezentującą najistotniejsze informacje dotyczące KIW.

pdfibg_biuletyn_2_2010.pdf

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr I/2010)

Zapraszamy do lektury pierwszego biuletynu "Innowacje bez Granic" wydanego przez Centrum Projektów Europejskich. W numerze m.in. informacje na temat Sieci Tematycznych PO KL, Współpracy ponadnarodowej i innowacyjności w województwie łódzkim, wywiad z realizatorami projektu w Białymstoku oraz realzacja ze spotkania przedstawicieli Punktów Kontaktowych w Brukseli.

Zapraszamy do lektury.

pdfibg_biuletyn_1_2010.pdf