Współpraca Ponadnarodowa

19 listopada 2013

WUP w Katowicach ogłasza konkurs zamknięty na projekty współpracy ponadnarodowej (Priorytet VI) Wydrukuj

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIRynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach konkursu można składać projekty na następujące typy projektów:

1) Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.
2) Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.
3) Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.
4) Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
  • staże/praktyki zawodowe,
  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
  • subsydiowanie zatrudnienia,
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia).

5) Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza.
6) Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym w szczególności osób zamieszkujących na obszarach wiejskich).

Możliwe są wszystkie formy współpracy ponadnarodowej.

UWAGA! W przypadku typów projektów 1-6 istnieje możliwość dofinansowania w projekcie wsparcia towarzyszącego dla uczestników projektu, polegającego na zapewnieniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 7 i osobami zależnymi. W uzasadnionych przypadkach IP2 może podjąć decyzję o udzieleniu wsparcia na rzecz uczestnika projektu będącego rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka lub dzieci w wieku powyżej 7 roku życia.

Nabór wniosków ma charakter konkursu zamkniętego i będzie prowadzony od 14 listopada 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00).

Wnioski o dofinansowanie projektów będą przyjmowane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, pokój nr 2 (Zespół ds. Promocji i Informacji). Wnioski można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do IOK. Wnioski złożone po zakończeniu naboru (tj. po godzinie 1500 ostatniego dnia naboru) pozostają bez rozpatrzenia.

Na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota: 7 000 000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:+48 32 757 33 11 lub wysyłając e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.