11 października 2013

Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER) - spotkania konsultacyjne Wydrukuj

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego opracowany został projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER). Kształt PO WER w dużej mierze wynika z ustaleń zawartych w obecnie opracowywanej i konsultowanej Umowie Partnerstwa oraz z przygotowywanych regulacji na poziomie Unii Europejskiej. W związku z powyższym przedstawiony projekt PO WER może ulegać zmianom wynikającym z postępu prac nad Umową Partnerstwa oraz regulacjami europejskimi. MRR w przypadku ewentualnych zmian w PO WER będzie prezentować kolejne wersje projektu Programu z uwzględnieniem uwag i postulatów zgłaszanych w trakcie spotkań konsultacyjnych.

Projekt został zamieszczony 9 września br. na stronie internetowej MRR w celu włączenia szerokiej opinii publicznej w proces ustalania kierunków i zakresu wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego zaproponowanego w ramach Programu. Opinie i uwagi do projektu będzie można zgłaszać do 25 października br.

Ponadto we wrześniu i październiku br. w różnych miastach odbędzie się sześć spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu PO WER. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych PO WER oraz zgłaszania uwag i propozycji zmian do przedstawionego projektu PO WER.

Szczegóły na temat konsultacji oraz spotkań można znaleźć pod tym adresem.

pdfProjekt PO WER (wrzesień 2013)