Współpraca Ponadnarodowa

23 lipca 2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.1/PWP/2013 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej (Priorytet VIII) Wydrukuj

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs zamknięty  1/POKL/8.1.1/PWP/2013 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs zamknięty  1/POKL/8.1.1/PWP/2013 na wyodrębnione projekty  współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Termin składania wniosków:  od 27.06.2013 r. do 06.09.2013 r.

Miejsce składania wniosków :

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

ul. Głogowska 25c

45-315 Opole, pokój nr 14.

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 8.00-14.00, w  ostatnim dniu trwania konkursu w godz. 8.00 – 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – niezależnie od sposobu jego dostarczenia tj. złożonego osobiście w siedzibie IOK, nadesłanego pocztą lub przesyłka kurierską (liczy się data i godzina wpływu wniosku do siedziby WUP w Opolu, a nie data jego nadania).

Wnioski złożone po godzinie 12.00 w ostatnim dniu trwania konkursu pozostaną bez rozpatrzenia.

Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą.

Kto może składać wnioski: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się niżej wymienione podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Dokumentacji Konkursowej:

wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Jednocześnie z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są podmioty określone w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz podmioty wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. Nr 0 poz. 769 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  1. 1.Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.
  2. 2.Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Finanse:  Kwota przeznaczona na konkurs wynosi  13 720 000,00 PLN.

Inne Informacje :

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają:

-   Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (adres siedziby ośrodka: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1-go Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: 77 402 51 16, fax.: 77 402 51 15, strona internetowa: www.opole.roefs.pl );

-   Wojewódzki Urząd Pracy w OpoluPunkt Informacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl ).

Wsparcia i dodatkowych informacji w poszukiwaniu partnerów do współpracy ponadnarodowej, doradztwa z tematyki współpracy ponadnarodowej udziela:

Centrum Projektów Europejskich - Krajowa Instytucja Wspomagająca – (adres siedziby ośrodka: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, tel.: (22) 378 31 00, fax.: (22) 201 97 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. strona internetowa: www.kiw-pokl.org.pl).