Współpraca Ponadnarodowa

16 lipca 2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs zamknięty nr 26/POKL/6.1.1/PWP/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej/projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Wydrukuj

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs zamknięty nr 26/POKL/6.1.1/PWP/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej/projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (Priorytet VI)

Termin składania wniosków:  od 10.07.2013 r. do 30.08.2013 r.

Miejsce składania wniosków:

-        w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,

ul. Lisa - Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

Kancelaria WUP, pokój nr 1

 

jak również w  Oddziałach Zamiejscowych WUP:

       Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno, pokój nr 31

       Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Katedralna 5
37-700 Przemyśl, pokój nr 4

       Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a  
39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 311

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie/Oddziałów Zamiejscowych WUP.


Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą.

Kto może składać wnioski: O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).


Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

  1. 1.Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.
  2. 2.Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.
  3. 3.Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.
  4. 4.Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe
  • staże/praktyki zawodowe
  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
  • subsydiowanie zatrudnienia.
  1. 5.Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym w szczególności osób zamieszkujących na obszarach wiejskich).

Finanse:  Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 6 000 000 PLN

Punkty informacyjne :

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej oraz zasad realizacji projektów współpracy ponadnarodowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym z udziałem eksperta, które odbędzie się  w dniu 18.07.2013 r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9 a, o godz. 1000. Jednocześnie planowane jest dodatkowe spotkanie dotyczące projektów współpracy ponadnarodowej z udziałem eksperta Krajowej Instytucji Wspomagającej, o którym informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl / Aktualności

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zaproszeni są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl / Aktualności.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Króla Kazimierza 7, 35-061 Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej, ul. Króla Kazimierza 7, 35-061 Rzeszów e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.