Współpraca Ponadnarodowa

16 lipca 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej PO KL (Priorytet IV) Wydrukuj

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.1/PN/2013 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Termin składania wniosków: od 4 lipca 2013 r. do 4 września 2013 r.


Miejsce składania wniosków :
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
Dział Rozwoju Kadry Naukowej,
ul. Nowogrodzka 47 A,
02-695 Warszawa


Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do miejsca przyjmowania wniosków.

Sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską
Kto może składać wnioski: O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).
Wnioskodawcą projektu może być uczelnia publiczna, i/lub uczelnia niepubliczna i/lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk i/lub instytut badawczy.

Na co można otrzymać dofinansowanie

1. przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów stacjonarnych, stacjonarnych studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych stacjonarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów stacjonarnych do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.
a. projekt musi obejmować swym działaniem przede wszystkim etap otwarcia i realizacji kierunku,
b. projekt może obejmować otwieranie i realizację jednego lub wielu kierunków studiów stacjonarnych; analogicznie w przypadku dostosowywania programów na istniejących kierunkach studiów stacjonarnych,
c. przez dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów stacjonarnych do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy rozumie się m.in.: przygotowanie, otwieranie i realizację nowych specjalności na tychże kierunkach, modyfikację programu i sposobu kształcenia,
d. otwierane w ramach projektu kierunki studiów stacjonarnych, stacjonarne studia doktoranckie powinny być nowe, tzn. takie, których nie było w ofercie edukacyjnej uczelni przed terminem rozpoczęcia realizacji projektu.


2. rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększanie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym)
a. komponent dotyczy organizacji przez uczelnię specjalistycznych kursów i szkoleń, których zakres przedmiotowy odzwierciedla potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, a także wpisuje się w założenia programu rozwoju uczelni.


3. podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości kształcenia poprzez m.in.:
a. stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających w zakresie nowych metod kształcenia,
b. organizację specjalistycznych kursów językowych dla wykładowców prowadzących zajęcia w języku obcym.


4. organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni, przydatnych do prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie)
a. komponent ten obejmuje staże i szkolenia przydatne do prowadzenia pracy dydaktycznej, szczególnie na nowo otwieranych lub modyfikowanych kierunkach studiów stacjonarnych i specjalnościach.


5. stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących, zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki:
a. stypendia mają charakter naukowy,
b. są one przyznawane i rozliczane zgodnie z istniejącym w danej uczelni regulaminem przyznawania stypendiów naukowych,
c. wysokość stypendium powinna być ustalana na podstawie regulaminu wewnętrznego obowiązującego w danej uczelni.


6. projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej wnioskodawcy.


7. rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki:
a. zajęcia mogą być prowadzone na I roku lub w trakcie całego toku studiów stacjonarnych, w zależności od specyfiki kierunku i możliwości organizacyjnych danej uczelni,
b. prowadzenie zajęć może rozpocząć się przed inauguracją roku akademickiego, ale jedynie w odniesieniu do osób posiadających świadectwa maturalne,
c. ostatecznymi odbiorcami wsparcia (grupa docelową) powinni być studenci stacjonarni uczelni (wnioskodawcy) lub partnera/partnerów projektu (w przypadku projektu partnerskiego z inną/ymi uczelnią/ami),


8. opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia stacjonarne, studia podyplomowe, kursy)
a. projekt musi obejmować swym działaniem przede wszystkim etap otwarcia i realizacji kształcenia na odległość.


9. współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia (element obligatoryjny)
a. organizowanie staży, dla studentów stacjonarnych
b. i absolwentów danej uczelni,
c. organizowanie praktyk, dla studentów stacjonarnych danej uczelni,
d. organizacja spotkań panelowych z udziałem potencjalnych pracodawców,
e. udział potencjalnych pracodawców w procesie kształcenia, (np. prowadzenie ćwiczeń, seminariów, warsztatów, laboratoriów) oraz w tworzeniu programów nauczania.

Finanse: Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 50 000 000 PLN.

Inne Informacje :
Wszystkie ważne informacje zawiera dokumentacja konkursowa.
Więcej informacji na stronie NCBR.gov.pl