Współpraca Ponadnarodowa

09 lipca 2013

Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłosiła konkurs zamknięty nr nr 2/1.3.1 PWP POKL w zakresie realizacji wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym (Priorytet I) Wydrukuj

Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłosiła konkurs zamknięty nr 2/1.3.1 PWP POKL w zakresie realizacji wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja SpołecznaDziałanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowejPoddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłosiła konkurs zamknięty nr 2/1.3.1 PWP POKL w zakresie realizacji wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej.

Termin składania wniosków: od 1 lipca do 27 września 2013 r.

Miejsce składania wniosków:
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Rakowiecka 2a, I piętro
02-517 Warszawa

Wnioski będą przyjmowane w godzinach od 8.30 do 16.00. O dacie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku pod ww. adres. Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z kolejnością wpływu do WWPE.

Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą.

Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.3.1 mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wnioskodawcą nie może być podmiot, który w ciągu ostatnich 3 lat dopuścił się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące działania z zakresu zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej i zdrowia, których realizacja przyczyni się do aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej oraz ułatwi członkom tej społeczności wyjście z trudnej sytuacji i odnalezienie się na otwartym rynku pracy, zawierające komponent ponadnarodowy oraz wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej.
Finanse: Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 2 500 000 PLN

Inne Informacje:
Pełna treść ogłoszenia o konkursie wraz z dokumentacją konkursową oraz informacją w języku angielskim dostępna jest na stronie WWPE w zakładce Kapitał Ludzki/Współpraca ponadnarodowa/Ogłoszenie o konkursie.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz na stronie internetowej www.wwpe.gov.pl