W dniu 31 lipca 2013 r. w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne w ramach Działania 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" PO KL dotyczące konkursu nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 na projekty współpracy ponadnarodowej PO KL.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu aktywnego włączania do zatrudnienia grup defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem Romów oraz ustanowienie  współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami w Bułgarii i w Polsce, poprzez wymianę doświadczeń oraz walidację innowacyjnych praktyk.

W dniu 23 lipca 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych” oraz szkolenie z narzędzia iSWORD Zdrowie i iSWORD Emerytury. Tematem konferencji była analiza kosztów i korzyści w inwestycjach publicznych oraz upowszechnienie narzędzia analitycznego iSWORD. Prezentowane narzędzia zostały wypracowane w ramach projektu innowacyjnego testującego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 ogłoszonego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące ogłoszonego 4 lipca 2013 r. konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Działania 4.1, które odbedzie się 31 lipca br. w Warszawie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs zamknięty  1/POKL/8.1.1/PWP/2013 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W dniu 22 lipca 2013 r. w Warszawie odbyło się szkolenie dla Wnioskodawców chcących ubiegać się o dofinansowanie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Poddziałania 1.3.1 - Projekty na rzecz społeczności romskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytucja Organizująca Konkurs przedłużyła nabór wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wydłużenie terminu jest efektem konsultacji z projektodawcami w przedmiotowym zakresie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs zamknięty nr 26/POKL/6.1.1/PWP/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej/projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (Priorytet VI)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.1/PN/2013 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki